Bisyssla

En bisyssla definieras som varje form av arbete, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Enligt regler i kollektivavtal och lag har en arbetsgivare vissa möjligheter att förbjuda sådana bisysslor.

En första utgångspunkt när det gäller bisysslor är principen om arbetstagarens lojalitetsplikt. Den ingår automatiskt som en del i anställningsavtalet och innebär att den anställde inte får skada arbetsgivaren, ska sätta dennes intresse först och att arbetstagaren är skyldig att undvika situationer där han/hon kan komma i en intressekollision med sin arbetsgivare.

Landstings-, eller kommunanställning

Förutom lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet finns regler om bisysslor i kollektivavtal (för dig som landstingsanställd i Allmänna Bestämmelser (AB) kapitel 3, 8 §) samt i 7 § Lagen om offentlig anställning (LOA) ). Många arbetsgivare har också egna riktlinjer för bisysslor. I normalfallet är arbetsgivaren positivt inställd till bisysslor eftersom de utvecklar medarbetarens kompetens och erfarenhet och bisysslor är i princip tillåtna med vissa begränsningar:
Arbetsgivaren har enligt AB rätt att förbjuda en bisyssla om den är hindrande för arbetsuppgifterna eller om den konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Enligt reglerna i LOA får arbetsgivaren förbjuda en bisyssla om den påverkar förtroendet för arbetstagarens arbete hos arbetsgivaren, det vill säga är förtroendeskadlig.

En arbetshindrande bisyssla föreligger om den på ett negativt sätt påverkar den anställdes arbetsinsats, exempelvis genom att de olika arbetsuppgifterna kolliderar i tid eller får till följd att den anställde får en alltför tung arbetsbörda. Med konkurrerande bisyssla avses en bisyssla som menligt påverkar arbetsgivarens affärsverksamhet. Den kan föreligga om sysslan sker i en verksamhet med samma utbud och kundkrets som arbetsgivaren har. Det kan handla om att patienter styrs över från landstingets verksamheter till egen näringsverksamhet. 

Den som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om en arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla är tillåten eller inte.