IHPU behöver fler mentorer till Specialistkollegium!
 

Specialistkollegiets syfte är att vara ett forum för analys och reflektion över den egna yrkesutövningen för de psykologer som påbörjat Specialistutbildningen

Detta med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, yrkesetiska och juridiska överväganden och samverkan med andra professioner.

Kollegierna är också ett forum för de blivande specialisterna att i ett kollegialt sammanhang ta upp frågeställningar som rör det vetenskapligt arbetet och andra delar av specialistutbildningen.
Kollegierna är sammansatta av 8 deltagare med olika specialistinriktningar. De leds av en mentor som är leg psykolog och specialist.

För att ett genomgånget specialistkollegium skall godtas inom ramen för specialistutbildningen, förutsätts ett fungerande och aktivt samarbete mellan den blivande specialisten och dennes kollegiegrupp och mentor, samt en minst 80% närvaro vid fastlagda kollegiesammankomster. Det är specialistkollegiets mentor som gör bedömningen av om samarbetet fungerar och är aktivt och som förväntas rapportera individuell närvaro i kollegiet. 

Mentorns roll

En mentor är en erfaren kollega som ska bidra till kollegors utveckling mot specialistrollen. Din roll som mentor är att skapa förutsättningar individuellt och i grupp för att syftet och målet med kollegiet ska uppfyllas. Som stöd i din roll och för inspiration anordnar IHPU mentorsträffar.

Kvalifikationer

För att kunna vara mentor krävs legitimation som psykolog samt specialistbehörighet. 

Kollegiets omfattning

Omfattningen av kollegium är 120 lektionstimmar, jämt fördelade på sex terminer.
Som mentor förbinder du dig att följa ett kollegium från början till slut (dvs sex terminer) och för övrigt följa aktuella anvisningar för specialistkollegium. 

Arvode och reseersättning utgår för mentorn.

Intressant?
Kontakta då IHPU
info@ihpu.se