Specialistkollegium

Specialistkollegiets syfte är att med introduktionskursen som teoretisk bas vara ett forum för analys och reflektion över den egna yrkesutövningen.

Detta med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, yrkesetiska och juridiska överväganden och samverkan med andra professioner.

Kollegierna är också ett forum för de blivande specialisterna att i ett kollegialt sammanhang ta upp frågeställningar som rör det vetenskapligt arbetet och andra delar av specialistutbildningen.
Kollegierna är sammansatta av 8 deltagare med olika specialistinriktningar. De leds av en mentor som är leg psykolog och specialist.
Omfattningen är 72 tim (60 min pass) fördelade på 6 terminer med 2-3 heldagar/termin.

För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas. Det innebär att man inte kan ekvivalera dessa utbildningsmoment i efterhand om detta krav inte uppfylls.

Läs mer om Specialistkollegium