Specialistkollegium

Specialistkollegiets syfte är att med introduktionskursen som teoretisk bas vara ett forum för analys och reflektion över den egna yrkesutövningen. Detta med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, yrkesetiska och juridiska överväganden och samverkan med andra professioner.

Kollegierna är också ett forum för de blivande specialisterna att i ett kollegialt sammanhang ta upp frågeställningar som rör det vetenskapligt arbetet och andra delar av specialistutbildningen. Kollegierna är sammansatta av 8 deltagare med olika specialistinriktningar. De leds av en mentor som är leg psykolog och specialist.
Omfattningen är 72 tim (60 min pass) fördelade på 6 terminer med 2-3 heldagar/termin.

För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas.