Specialist - Ordning och Utbildning

Förbundet driver en specialistutbildning för psykologer sedan 1992. Specialistutbildningens utformning och innehåll är fortfarande under uppbyggnad.

Målet är att specialisttjänstgöringen för psykologer ska kringgärdas av en struktur med specialiseringstjänster, regionala studierektorer, formaliserad yrkeshandledning etc. Där är vi inte idag. Det är dock genom att driva utbildningen och utbilda allt fler specialister som denna struktur successivt byggs upp. Dagens STP-psykologer får bära stort eget ansvar för att möjliggöra sin specialisering. Arbetsgivarna ligger på efterkälken i denna utveckling, och organisationen runt utbildningen är inte alls anpassad för psykologer såsom den är för andra yrkesgrupper under deras specialisttjänstgöring.

En grundläggande förmåga för att kunna bli specialistpsykolog är att kunna bedöma sitt utvecklingsbehov och självständigt skapa förutsättningar för att utveckla sin kompetens. I det inbegrips att skapa nödvändiga strukturella förutsättningar för att genomgå en specialistutbildning. En specialistutbildning bygger på självstyrt lärande och STP-psykologen ansvarar själv för att lägga upp en plan för genomförandet av specialistutbildningens samtliga moment inom givna tidsramar.

Information om kommande metodkurs:

För att underlätta författandet av det skriftliga specialistarbetet håller vi på att ta fram en metodkurs.

Kursen syftar till att ge den metodkompetens vi vill att samtliga specialistpsykologer besitter samt att ge handledning på ditt skriftliga specialistarbete, SSA.

Inom ramen för kursen skriver du din projektplan för ditt SSA och får återkoppling av en metodhandledare i seminariegrupper. Kursen kommer att vara en stark rekommendation till samtliga blivande specialister. 

Du kommer att kunna gå kursen oavsett hur kort eller långt du hunnit i din process med ditt SSA. Kursen räknas inte med som en av de sex specialistkurserna utan syftar till att öka kunskapen om vetenskaplig metod och kommunikation.

Kursen är för närvarande under uppbyggnad och kommer att ges så småningom. Kursen publiceras här i IHPU:s kurskatalog så snart den är färdig.

För mer information om kursen, maila ihpu@psykologforbundet.se