Introduktionskurs

Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa professionens gemensamma förutsättningar i form av professionella och juridiska ramar och etiska frågeställningar, samt att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt mot utvecklingen till specialist.

Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen för legitimerade psykologer. Den är gemensam för samtliga områden och ska lägga grunden för fortsatt fördjupning och tillämpning i specialistkollegium och övriga kurser inom specialiseringen.

Kursen ger de blivande specialisterna en introduktion i vilket ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition samt dess möjligheter. Målet är att utrusta deltagarna med redskap att självständigt kunna utveckla sitt arbete som specialistpsykolog och leda arbetet gällande frågor om profession, etik, juridik, evidens och jämlikt bemötande, både på en övergripande nivå och inom sitt specialistområde.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen berör specialistpositionen, etik, lag och förordning, professionell självreflektion, evidensbaserad psykologisk praktik, ledarskap samt reflektion över psykologidisciplinen och det egna yrkesutövandet i förhållande till jämlikhetsperspektiv.

Kursen är på specialistnivå med omfattande eget arbete inför, under och efter kursdagarna. Undervisningen är webbaserad och består av förberedelseuppgifter, föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas.

Kursen genomförs under förutsättning att det är minst 15 deltagare anmälda, vilket meddelas senast tre veckor före kursstart.