Syftet med Introduktionskursen är att arbeta med och fördjupa professionens gemensamma förutsättningar i form av professionella och juridiska ramar och etiska frågeställningar, samt att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt mot utvecklingen till specialist.

Innehållsmässigt berör kursen specialistpositionen, etik, lag och förordning, professionella frågor samt kulturell och professionell självreflektion. Från och med hösten 2020 ingår även områdena ledarskap, evidensbaserad praktik, samt reflektion över psykologidisciplinen och det egna yrkesutövandet i förhållande till jämlikhetsperspektiv.

Undervisningen är webbaserad och består av förberedelseuppgifter, föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kursens ger de blivande specialisterna en introduktion i vilket ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Målet är att utrusta studenterna med redskap att självständigt kunna utveckla sitt arbete som specialistpsykolog och leda arbetet gällande frågor om profession, etik, juridik, evidens och likabehandling, både på en övergripande nivå och inom sitt specialistområde.

För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas.

Kursen genomförs under förutsättning att det är minst 15 deltagare anmälda, vilket meddelas senast tre veckor före kursstart.