Introduktionskurser

Efter genomgången kurs skall den blivande specialist ska ha kännedom om psykologernas specialistutbildning; dess historia, utveckling, aktuella förutsättningar och framtida möjligheter, ha kännedom om väsentliga omständigheter rörande ledande yrkesutövning, som psykologspecialist.

För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas. 

Syfte

Syftet med introduktionskursen är att arbeta med och fördjupa kunskapen om professionens gemensamma förutsättningar i form av ramar och etiska och juridiska betingelser. Avsikten är att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt och utveckla yrkesrollen till specialist.

Innehållsmässigtkommer kursen att beröra specialistrollen, etik, lag och förordning, professionella frågor samt organisatorisk och professionell självreflektion.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar med färdighetsträning och litteraturseminarier.

 LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs skall den blivande specialisten:

Övergripande

 • Ha kännedom om psykologernas specialistutbildning; dess historia, utveckling, aktuella förutsättningar och framtida möjligheter.
 • Ha kännedom om väsentliga omständigheter rörande ledande yrkesutövning, som psykologspecialist.
 • Ha fördjupat den egna utbildningsplanen.


Professionsteori

 • Visa förtrogenhet med central professionsteori.
 • Kunna kritiskt granska professionsteorilitteraturen.
 • Kunna använda professionsteori genom fördjupad förståelse för, förklaring av och kritik rörande den egna yrkesutövningen.  

Juridik

 • Ha fördjupad kännedom om relevant juridik i yrkesutövningen som psykolog.
 • Ha kännedom om typexempel på rättslig reglering och dess praktiska implikationer i olika fall av specialiserad yrkesutövning som psykolog.
 • En förmåga att i den egna specialiserade yrkesutövningen urskilja juridiska frågeställningar och hantera dithörande dilemman på ett rättsenligt sätt.
 • En förmåga att i specialiserad yrkesutövning som psykolog identifiera och hantera etiska och juridiska frågeställningar i relation till varandra.

 Etik

 • Kunna kritiskt analysera etiska dimensioner i yrkesutövandet som psykolog.
 • Uppvisa fördjupad förmåga att värdera olika tillvägagångssätt för att hantera etiska dilemman i yrkesutövningen.
 • Ha fördjupad förståelse om hur psykologens yrkesetiska principer bör/kan tillämpas inom den egna specialistinriktningen genom att kunna översätta detta till det egna, konkreta yrkesutövandet och dess etiska dilemman.
 • Ha kännedom om hur psykologens yrkesetiska principer bör/kan tillämpas annorlunda respektive lika inom andra specialistinriktningar och näraliggande yrkesområden.
 • Visa en självständig förmåga att applicera yrkesetiska principer på nya situationer.


Kunskapskontroll och examination

För samtliga moment gäller obligatorisk närvaro som kunskapskrav. Kursen examinerasskriftligt genom ett arbetspapper och muntligt genom ett avslutningsseminarium.

Studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie examination ombeds revidera sitt arbetspapper och för en ytterligare prövning i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle.
Den som är förhindrad att delta vid examinationstillfället har möjlighet att mot avgift examineras vid något av de två extra examinationstillfällen/år som IHPU anordnar.

Studerande som underkänts två gånger på examinationen för kursen har rätt att begära annan examinator. Framställan härom kan göras till specialistkansliet. 


Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs för varje läsår av Specialistkansliet.