Viktiga lagar

Här har vi sammanställt några av de vanligaste svenska arbetsrättslagarna. De finns fler arbetsrättslagar och författningar än de som räknas upp här, men dessa är de som har störst praktisk betydelse i den praktiska tillämpningen.


Aktuella kollektivavtal

Information om viktiga lagar gällande det fackliga arbetet:

Arbetsmiljölagen (AML)

Vi har en bra arbetsmiljölagstiftning. På vissa avtalsområden gäller också arbetsmiljöavtal. Möjligheterna att påverka arbetsplatsen till en god, sund och säker arbetsmiljö finns i lag och avtal. Lokalt på arbetsplatsen arbetar vi med våra skyddsombud.

Lag om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Den innehåller regler om bland annat tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga.
När det gäller LAS så både kompletterar och ersätter våra avtal lagen.
Ett komplement till lagen är våra omställningsavtal. Där regleras bland annat stöd och hjälp från något av våra Trygghetsråd samt avgångsersättning. Se i respektive avtal om du omfattas.

Förtroendemannalagen (FML)

Lagen reglerar bland annat möjligheten för en facklig förtroendeman att företräda de anställda på arbetsplatsen. En arbetsgivare får till exempel inte lägga hinder i vägen för en förtroendeman att utföra sitt fackliga uppdrag. Oftast finns det lokala regler som kompletterar lagen.

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som ger arbetstagare rätt till semester. Lagen innehåller regler för semesterår, semesterledighet och semesterlön samt semesterersättning. Lagen innebär bland annat rätt till 25 dagars betald semester vid fullt intjänad semester.
Många kollektivavtal kan ge fler semesterdagar. Avtalen har också en annan beräkningsgrund för semesterlön och semesterersättning. Kontrollera i avtalet vad som gäller på din arbetsplats.

Viktigt att vara uppdaterad

Lagändringar sker kontinuerligt, ta därför gärna som vana att använda www.lagrummet.se ,där du hittar alla lagar i fulltext,som källa när du läser lagtext. 
Då är du säker på att alltid ha tillgång till aktuell och gällande lagtext. För den som har förtroendeuppdrag för förbundet finns också möjlighet att beställa en tryckt lagtextsamling via kansliet: post@psykologforbundet.se.