Samverkan och medbestämmande

I ett samverkansavtal beskrivs hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att utveckla verksamheten på bästa sätt.

Samverkansvtalet tar upp former för arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och andra samverkansformer. Det beskriver också vad som händer om det blir oenighet i någon fråga. Samverkan sker normalt inom områdena verksamhet och ekonomi, personal, arbetsorganisation, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kompetensutveckling och utbildning.
Typiska samverkansfrågor är till exempel budget, chefstillsättning och omorganisation.

MBL

Grunden för samverkan är reglerna i MBL (Medbestämmandelagen). MBL ålägger arbetsgivaren att informera och förhandla enligt en viss procedur, men själva beslutanderätten tillkommer alltid arbetsgivaren i medbestämmandefrågor. Tanken bakom medbestämmandelagen var att införa ett nytt sätt för beslutsfattande i arbetslivet, som innefattar insyn och samråd, något som brukar regleras i ett samverkansavtal.

FAS 05

FAS 05 är ett centralt kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn (däribland Sveriges Psykologförbund). FAS står för Förnyelse - Arbetsmiljö – Samverkan. Tanken är att det ska tecknas lokala samverkansavtal med utgångspunkt i FAS 05.
Även inom statlig, och till viss del inom privat sektor, finns motsvarande avtal.

SAM 17

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett  samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, där AkademikerAlliansen är en av parterna. För att detta avtal ska gälla lokalt krävs implementering. Vill du veta vad som gäller hos just dig kontakta din arbetsgivare eller Medlemsrådgivningen.