Din lön

Lönen är en bekräftelse på det arbete som du har utfört. Lönen ska bl.a. stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Det är viktigt att lönebildning och lönesättning bidrar till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.

Psykologförbundet arbetar med lönefrågan på flera olika sätt och det är oerhört viktigt att hela förbundet genomsyras av en strävan åt samma håll och att alla medlemmar delar och framför bilden av vad de anser är en god löneutveckling.  Alla ska finna stöd och kunna använda sig av förbundets politik i situationer där diskussion om lön eller villkor uppstår; individuellt vid den egna löneförhandlingen, på lokal nivå genom förtroendevalda och föreningar samt genom centralt påverkansarbete. Där är bl.a. förbundets löneenkät och den statistik som finns att tillgå väldigt värdefull.

Du har alltid möjlighet att kontakta din lokala förening eller Medlemsrådgivningen om du har frågor om din lön.

Lönefolder 2017


Du behöver vara inloggad för att ta del av lönefoldern