Ansvar och tillsyn

Som legitimerad psykolog definieras du av lagstiftaren som hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär att du normalt anses vara verksam inom hälso- och sjukvårdens område när du inom din psykologkompetens arbetar med individinriktad undersökningar, utredningar, behandlingar eller gör andra insatser (oavsett om denne kallas patient, klient, elev, brukare etc). Alla som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldiga att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning.

Psykologlegitimationen är en garanti för att en yrkesutövare har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att hen bedöms vara lämplig att utöva yrket. Legitimation är ett uttryck för att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Det innebär också att samhället kan reagera, ytterst genom att återkalla legitimationen om yrkesutövaren missköter sig allvarligt. Socialstyrelsen för register över alla legitimerade yrkesutövare, det s.k. HOSP-registret.

Det är IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som utövar tillsyn över alla vårdgivare och all personal inom hälso- och sjukvården. Tillsynen syftar till att förebygga skador och eliminera risker i vården. Tillsynen har under senare år utvecklats till att ha ett systemfokus för att identifiera brister i verksamheter – inte främst för att leta efter syndabockar och straffa den som har begått ett misstag.

Om en legitimerad yrkesutövare ifrågasätts för att inte leva upp till de krav som ställs på kunskap, kompetens och personlig lämplighet kan detta utredas av IVO.  IVO kan inleda sina utredningar genom anmälningar från exempelvis patienter och närstående, vårdgivare eller andra myndigheter

Psykologförbundets stöd till dig som medlem i anmälningsärenden

Många anmälningsärenden kan du hantera själv genom de råd som finns här på vår hemsida. Om ett ärende är mer komplicerat eller om du har frågor och önskar mer information erbjuder Psykologförbundet dig som medlem stöd genom både juridisk rådgivning och granskning av inlagor och yttranden. Kontakta i så fall vår medlemsrådgivning.