Om du blir anmäld

Systemet för anmälningar inom hälso-. och sjukvården har förändrats på senare tid till att lägga tonvikten vid att utgöra en del av verksamheternas patientsäkerhetsarbete. Trots detta händer det att psykologer blir anmälda för händelser under yrkesutövningen. Som medlem i Psykologförbundet har du möjlighet att få råd och stöd i en sådan situation.

Råd - Om du blir anmäld

Om du önskar en mer ingående granskning av ditt ärende, skicka då anmälan, förslag till yttrande/inlaga och eventuellt övriga förekommande handlingar med vanligt brev till förbundskansliet. Du bör inte skicka med eventuella journalkopior utan att ha kommit överens om det med rådgivarna på förbundskansliet.  Bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Ange även sista dag för yttrande när du skickar in handlingar till oss. Det gör att vi kan handlägga ditt ärende bättre. I vissa fall kan det även vara möjligt att begära förlängd tid för yttrande hos IVO, och även HSAN om det är aktuellt.

IVO:s handläggning är normalt skriftlig och utgår ofta från journalanteckningarna. Den som omfattas av klagomålet får möjlighet att inkomma med ett yttrande. Om man hamnar i tidsnöd brukar det gå bra att få anstånd med svaret. En sådan begäran kan man göra per mail eller genom telefonkontakt med handläggaren.

Längden på yttrandet varierar förstås, men normalt kan det första yttrandet vara en till två sidor långt och någon sida till i komplicerade ärenden. Man kan gärna inleda yttrandet med en kort personlig presentation; vilken befattning man har i organisationen, de arbetsuppgifter, den utbildning och yrkeserfarenhet man har för att därefter ge en egen översiktlig beskrivning av den aktuella händelsen. Om det finns oklarheter i anmälan bör man bara kort ange det. Undvik att göra egna tolkningar av anmälan, det är IVO:s uppgift att utreda saken. Man bör bemöta de anmärkningar som finns i anmälan på ett sakligt och objektivt sätt. Finns det relevanta omständigheter i form av arbetsbelastning, bemanning, ev brister i ledning/organisation/struktur/policys/riktlinjer etc bör det tydliggöras i yttrandet. Finns några omständigheter som inte är riktiga bör även det rättas till, givetvis med ett uttryckssätt som är hänsynsfullt mot anmälaren. Överhuvudtaget bör man tänka på att rikta sin text både till myndigheten, IVO, och till patienten som alltid får del av yttrandet.

Ett anmälningsärende avslutas normalt med ett skriftligt beslut. Ett sådant beslut kan innebära att vårdgivaren och/eller en enskild yrkesutövare får kritik av IVO.  IVO:s beslut är offentliga. Handläggningen avslutas i de flesta fall med ett sådant beslut och inga ytterligare åtgärder vidtas då från IVO:s sida. Tanken är att vårdgivarna ska ta till sig eventuell kritik och använda besluten som utgångspunkt för sitt förbättringsarbete. Ett sådant beslut kan inte överklagas.

I ett fåtal fall kan IVO anse att det finns behov att gå vidare gentemot en enskild yrkesutövare genom att begära prövotid eller återkallelse av legitimationen. IVO gör i de fallen en anmälan till HSAN. Det är sedan HSAN som beslutar om någon sådan åtgärd ska vidtas. Även i sådana ärenden ger Psykologförbundet råd och stöd till alla medlemmar. HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsdomstol.

Patientnämnd/Patientombudsman

Alla landsting ska enligt lag ha en patientnämnd. Patientnämnderna är fristående från vården. Dit kan patienter, anhöriga och personal vända sig när man upplever att det uppstått problem i kontakterna med vården och där man vill ha kontakt med en oberoende instans. Tanken är att Patientnämnden ska kunna arbeta på ett snabbt och enkelt sätt för att hjälpa patienter till rätta med olika frågor. . Patientnämnden har en annan funktion än IVO och vid ärenden där bör man därför tänka på att uttrycka sig enklare än i inlagor till IVO och att t.ex. undvika medicinsk terminologi. Istället bör fokus vara på att tydligt och lättförståeligt förklara den aktuella händelsen ur vårdgivarens perspektiv och att därtill, om något skulle ha brustit, inte dra sig för att beklaga detta. Patientnämnden gör inte några medicinska bedömningar och man ska därför inte skicka med några journalanteckningar

På sina håll finns även en s.k. patientombudsman eller patientvägledare som har till uppgift att hjälpa patienter till rätta. Det är medarbetare, ofta någon kurator eller sjuksköterska, som till skillnad från patientnämndens tjänstemän också är anställda inom sjukvården.