Barn och unga

Barnens ställning i hälso- och sjukvården lyfts särskilt fram i Patientlagen. Där finns bestämmelser som tydliggör barns inflytande över sin vård och barns rätt till information om vården. Med barn avses personer under 18 år. När hälso- och sjukvård ges till barn så ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vårdnadshavares och barns bestämmanderätt

Har barnet två vårdnadshavare ska dessa, enligt Föräldrabalken, utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Gemensam vårdnad förutsätter därmed samarbete mellan föräldrarna. Det finns få lagregler om hur vårdnaden ska utövas. Normalt krävs alltså gemensamma beslut när det finns två vårdnadshavare, men det är inte så att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut när det gäller vårdnaden om barnen. Det ligger i sakens natur att bestämmanderätten utövas än av den ena och än av den andra föräldern, (t.ex.) till exempel beroende på vilken av dem som för tillfället är till hands. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste med nödvändighet den som har barnet hos sig till stor del ta de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden även om det inte är så att den föräldern har en formell bestämmanderätt. Däremot får en förälder inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnet.

Skillnaden mellan vardagliga beslut och beslut av mer ingripande betydelse är inte alltid lätt att avgöra. I många fall kan vårdpersonal utgå från att den vårdnadshavare som tagit initiativ till vårdkontakten informerat den andra vårdnadshavaren och att denne samtycker. Det anses att personalen som regel bör samråda med den andra vårdnadshavaren om det finns någon särskild anledning att misstänka att denne inte samtycker till behandlingen eller om det är fråga om åtgärder av ingripande betydelse för barnets framtid.

Naturligtvis är det bästa om alla inblandade kan enas om en handlingsväg. Genom samtal med både barn och föräldrar kan sådana här situationer ofta lösas.

Går inte det behöver du som psykolog göra en egen bedömning av om barnets samtycke är tillräckligt för att fortsätta behandlingen. Om du bedömer att barnets samtycke inte är tillräckligt för att fortsätta behandlingen kan föräldern vända sig till Socialnämnden med en ansökan om vård och behandling.

Socialnämndens beslutanderätt om en vårdnadshavare motsätter sig vissa åtgärder.

För att stärka barns rätt till vård och sociala insatser har även socialnämnden befogenhet att besluta att (bl.a.) bland annat psykologisk utredning och behandling får vidtas trots att en av vårdnadshavarna inte samtycker om det krävs med hänsyn till barnets bästa. I det ligger en bedömning av vilket behov barnet har av insatsen och hur nödvändigt det är att socialnämnden ingriper. Det måste finnas ett påtagligt och tydligt behov i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska barnets egen inställning beaktas.

Information och sekretess

Barn har samma rätt till information enligt patientlagen som vuxna patienter har. Informationen måste dock anpassas till barnets ålder och mognad. Som huvudregel ska även barnets vårdnadshavare informeras. Detta gäller under förutsättning att regler om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

När barnet blir äldre och mognare övergår rätten att förfoga över sekretessen mer och mer till barnet. Det innebär att när barnet har uppnått en viss mognad och utveckling så har vårdnadshavarna inte längre rätt att utan barnets samtycke få ta del av sekretessbelagd information om honom eller henne.

Som huvudregel har vårdnadshavaren rätt att ta del av journaluppgifter som rör ett underårigt barn. I undantagsfall gäller sekretess även mot en vårdnadshavare - om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas.