Lagar och föreskrifter

Regelverket som styr hälso- och sjukvårdens område är omfattande och syftar till att säkerställa god vård och hög patientsäkerhet.

Förutom ett flertal lagar och förordningar finns det närmare 200 föreskrifter och all­männa råd från Socialstyrelsen och andra myndigheter som berör hälso- och sjukvården.  Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd är att föreskrifterna är bindande på samma sätt som lagtext, medan allmänna råd är rekommendationer från Socialstyrelsen.

Lagar och föreskrifter ger dock inte alltid detaljerade svar. Ofta förutsätts att det utöver lagstiftning även finns lokala rutiner, riktlinjer och policys som vårdgivaren beslutat om. Det är också ett uttryckligt ansvar för verksamhetschefen att se till att det i verksamheten finns de rutiner som behövs. 

Dessutom ger också den roll och det uppdrag du har i anställningen tillsammans med arbetsledningens direktiv ledning för vad som gäller.

Som legitimerad psykolog är det ditt ansvar att känna till och tillämpa dessa regler i ditt arbete.

Några av de viktigare lagarna inom hälso och sjukvården är följande.

Patientdatalagen, PDL - Innehåller de grundläggande bestämmelserna om dokumentation i patientjournaler. PDL innehåller också en regel om vem eller vilka inom verksamheten som har rätt att ta del av journaluppgifter, den s.k. inre sekretessen.

Offentlig­hets- och sekretesslagen, OSL - Innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess för offentligt anställda. I praktiken är dessa regler också vägledande för tystnadsplikten i privat verksamhet. 

Patientsäkerhetslagen, PSL - Innehåller bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och skyldigheter, samt regler om legitimation, IVO:s tillsyn och tystnadsplikt i privat verksamhet.

Hälso- och sjukvårdslagen - är en ramlag där övergripande målen för hälso- och sjukvården framgår (god hälsa på lika villkor) samt bestämmelser om ledningen av Hälso- och sjukvården (att den ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet osv).

Patientlagen - är en lag som syftar till att tydliggöra och stärka patienternas ställning i vården. Där har samlats regler från annan lagstiftning samt praxis, bl.a. regeln om att samtycke normalt är en förutsättning för vård. Även regler om barns ställning i vården finns här. Lagen riktar sig till framförallt till huvudmännen inom vården.