Intyg

Psykolog inom hälso- och sjukvårdens område som är skyl­dig att föra patientjournal, är också enligt patientdatalagen skyldig att ut­färda intyg om vården på begäran av patienten.

Din skyldighet i detta samman­hang är begränsad till att utfärda intyg om vården, det vill säga ge de uppgifter om undersökning, vård, behandling m.m. som behövs för det av patienten begärda ändamålet.

Ett intyg ska utformas med noggrannhet och omsorg och du får i intyget endast uttala dig om förhål­landen som du har tillräcklig kännedom om.

Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. framgår vilka krav som ska uppfyllas när intyg utfärdas.