Verksamhetschef

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret.

Han eller hon represen­terar ytterst vårdgivaren och det är därför vårdgivaren som bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket resultatansvar som res­pektive verksamhetschef ska ha.

En grundläggande uppgift är att ansvara för den löpande hälso- och sjukvårdsverksamheten samt upprätthålla och bevaka att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Verksamhetschefen ansvarar också för att leda och fördela arbetsuppgifter och att personalen har rätt kompetens för sina uppgifter. Verksamhetschefens samlade ledningsansvar kan inte överlåtas till annan person. Vissa enskilda ledningsuppgifter kan dock överlåtas till annan som har tillräcklig kompetens och erfarenhet.