Till våra medlemmar på Arbetsförmedlingen

Sedan Arbetsförmedlingen varslade om uppsägningar av 4500 anställda den första februari har myndigheten gått in i en omfattande omställningsprocess. Sveriges Psykologförbund informerar kontinuerligt här om vad som händer.

I dagsläget är det inte klart hur många anställda som kommer att sägas upp. Den preliminära tidsplan som finns anger att de första uppsägningarna kommer ske i slutet av april.

Just nu pågår ett budgetarbete inom hela myndigheten på enhetschefsnivå vilket ska vara klart den 25 februari. Sedan fattas beslut om övergripande budget på central nivå efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. Det är först efter det att budgeten är fastställd som det blir tydligt var nedskärningarna kommer att se. Redan nu har dock myndigheten infört anställningsstopp med undantag för vissa grupper (bland annat IT-specifik- och juridisk kompetens).

Sveriges Psykologförbunds ca 300 medlemmar representeras lokalt av Saco-S (det som på myndigheten kallas för ”samverkansorganet”). Samverkansorganet träffar arbetsgivaren regelbundet i en partssammansatt omställningsgrupp, som just nu intensivt arbetar med att förbereda processer för personalminskning (turordning/kretsning) i enlighet med gällande avtal och lagstiftning.

Parternas intention är att omställningsprocessen ska genomföras så rättssäkert, transparent och skyndsamt som möjligt. Trygghetsstiftelsen kommer i ett senare skede kopplas in som ett stöd till uppsagda. Det stödet påbörjas under uppsägningstiden med målet att hitta ett nytt arbete.

Inom ramen för partssamarbetet har Samverkansorganet kommit överens med arbetsgivaren om insatser för att ge medarbetare utökat stöd i processen. Exempelvis har alla medarbetare tillgång till individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård och chefer med personalansvar har särskilda coacher för att kunna stötta sina medarbetare. Myndigheten har även ändrat sin policy för tjänstledighet till en mer generös hållning. Parterna har även enats om att anlita en arbetstagarkonsult för att få stöd i den kommande processen.

Läs också:

Hur får jag mer information?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att informera om det pågående omställningsarbetet. Det görs bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Det är Samverkansorganet som är lokal part och förhandlar med arbetsgivaren. Frågor om processen bör du därför ställa till din lokala Saco-S företrädare inom Arbetsförmedlingen i första hand.

De flesta av Sveriges Psykologförbunds medlemmar arbetar på Avdelningen rehabilitering till arbete och företräds av lokal representant Linda Löfgren. Hon nås på mejl: linda.lofgren@arbetsformedlingen.se eller telefon: 010-488 28 94

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du som medlem alltid välkommen att höra av dig till vår medlemsrådgivning. Vi nås på mejl: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se eller telefon: 08-567 064 00 och har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan 9-12 samt tisdag mellan 13-16.

Mer information om omställning inom staten

För att få mer information om vad som gäller vid omställning inom staten hänvisas i första hand till Saco-S skrift: Strukturförändringar inom staten.

Det kan även vara bra att känna till lite kring de statliga avtalen:

Avtal om omställning

TurA-S Avtal om turordning för arbetstagare hos staten

Villkorsavtal-T

Om du redan nu undrar över hur du skulle kunna få stöd under en eventuell uppsägningstid, läs gärna mer om vad Trygghetsstiftelsen erbjuder.

Hur ser regelverket vid uppsägning ut?

Skulle det bli aktuellt med nedskärningar på just din arbetsplats finns det ett omfattande regelverk som arbetsgivaren måste följa. Till exempel finns det regler som innebär att arbetsgivaren måste förhandla med den lokala fackliga organisationen, Samverkansorganet. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ger längre anställningstid ett bättre anställningsskydd, vilket innebär att de anställda ska, efter förhandling, placera in de anställda i så kallade turordningskretsar utifrån anställningstidens längd. Arbetsgivaren måste också först försöka omplacera en anställd till en annan anställning innan den anställde kan sägas upp. I vilken ordning de olika momenten turordning och/eller omplacering sker kan variera. Om arbetsgivaren i slutändan inte kan omplacera den som är övertalig får uppsägning ske efter avslutade förhandlingar. Regelverket innebär också att det finns bestämmelser hur en uppsägningshandling ska se ut och vad som händer efter en uppsägning, t.ex. om jag som tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning.

Läs gärna mer i Saco-S skrift om strukturförändringar inom staten, se länk ovan, eller kontakta din lokala Saco-S representant, se kontaktuppgifter ovan, om du har frågor eller funderingar kring processen.  

Hur lång uppsägningstid har jag?

Till att börja med, din uppsägningstid beror på hur lång anställningstid du har. Inom statens område gäller att all anställningstid räknas, oavsett om du har varit tidsbegränsat anställd eller tillsvidareanställd och oavsett om det är just på Arbetsförmedlingen du har jobbat hela tiden eller om du har varit på en annan myndighet tidigare. Kravet är att anställningen ska ha omfattats av Villkorsavtal-T. Det är därför viktigt att du informerar din arbetsgivare om du har jobbat inom staten innan du började på Arbetsförmedlingen, då även denna tid kan räknas.

Upp till ett års anställningstid gäller en månads uppsägningstid och har du varit anställd mer än ett år gäller tre månaders uppsägningstid eller i förekommande fall den längre uppsägningstid som gäller enligt LAS.

Du som blir uppsagd kan också ha rätt till förlängd uppsägningstid enligt Omställningsavtalet. För att du ska omfattas krävs det att du har haft en sammanhängande statlig anställningstid på minst ett år hos en och samma arbetsgivare när anställningen upphör. Förlängningen baseras sedan på din sammanlagda statliga anställningstid.

Om du är föräldraledig när du blir uppsagd börjar din uppsägningstid först löpa från och med den tidpunkt du återgår i arbete enligt din ansökan om föräldraledighet som gällde vid uppsägningstillfället. Återgår du i arbete tidigare, helt eller delvis, börjar uppsägningstiden löpa från detta datum.

Uppsägningstid regleras både i Villkorsavtal-T, LAS och Omställningsavtalet. För att få hjälp med uträkningen kan du kontakta din HR-funktion eller lokala Saco-S företrädare. Du är även välkommen att ringa eller mejla medlemsrådgivningen på telefon 08-567 064 00 eller mejl medlemsradgivningen@psykologforbundet.se.