Skyddsombud

Att vara skyddsombud är ett viktigt uppdrag med möjlighet att påverka och bidra till att du och dina arbetskamrater får en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Som skyddsombud representerar du dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och bevakar att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren, men denne är också skyldig att arbeta tillsammans med er anställda för att uppnå arbetsmiljölagens syfte: förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

På varje arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det enligt arbetsmiljölagen utses ett eller flera skyddsombud. Finns det fler än 50 arbetstagare ska en skyddskommitté tillsättas med företrädare för arbetstagare och arbetsgivare. Bestämmelserna om skyddsombud finns i  6 kap. arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Här kan du läsa:

Skyddsombudet utses av den lokala arbetstagarorganisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns en sådan facklig organisation utser arbetstagarna själva ett skyddsombud. Beroende på arbetsplatsens storlek kan det vara lämpligt att välja fler än ett skyddsombud. Ett av skyddsombuden bör i så fall vara huvudskyddsombud med samordningsansvar. Skyddsombud väljs vanligen för en period om tre år och ges ett område inom arbetsplatsen där denne verkar, ett skyddsområde. När ett skyddsombud har valts ska arbetsgivaren skriftligen underrättas om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde samt mandatperiod. Det är den lokala Psykologföreningen som gör anmälan. Samtidigt bör även en anmälan till Psykologförbundet göras. Finns inte en lokal förening är det förbundet centralt som gör anmälan. 

Som skyddsombud har du ett varierande uppdrag. Fokus bör alltid vara på det förebyggande arbetet, hur ni genom det systematiska arbetsmiljöarbetet förebygger att ohälsa och olycksfall uppstår. Du företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor, bevakar den fysiska arbetsmiljön (buller, ventilation med mera) och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (ohälsosam arbetsbelastning, mobbning, hot och våld med mera) och framför synpunkter och önskemål om förbättringar till arbetsgivare, skyddskommitté och företagshälsovård. Om allvarlig fara för arbetstagares liv föreligger och arbetsgivaren inte agerar eller går att få tag på, har du rätt att avbryta arbetet.  

Du som skyddsombud har rätt till utbildning samt den ledighet i den omfattning som behövs för uppdragets fullgörande, till exempel för att läsa in material om arbetsmiljö och för att ta kontakt med exempelvis företrädare för arbetsgivaren, Psykologförbundet, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket samt för delta i skyddsronderna. Du behåller din lön och får inte ges försämrade villkor på grund av uppdraget vare sig under eller efter avslutat uppdrag.