Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som huvudansvarig för arbetsmiljön är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med det menas att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet ska ske tillsammans med de anställda och skyddsombud.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift med samma namn och innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i verksamheten och ska omfatta såväl fysiska som organisatoriska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Det innebär också att arbetsgivaren är skyldig att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på något annat sätt.

Alla arbetsgivare måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det omfattar all verksamhet och alla anställda. Om det inte finns tillräcklig kompetens inom företaget måste arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Arbetet ska dokumenteras i arbetsmiljöpolicy samt rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns råd och tips om hur arbetsgivaren ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
Reglerna förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du se filmen Utmaningen, vägledning och mer information om den nya föreskriften. På Suntarbetslivs hemsida hittar du flera verktyg och utbildningar som ger mer information om den nya föreskriften. Även på Prevents hemsida finns checklistor m.m.