Vad är det som gäller om man som psykolog vill göra ideella insatser?

Psykologförbundet får ibland frågor från psykologer om vad som gäller för den som vill göra ideella insatser av olika slag.

Olika sorters insatser – olika regelverk

Oavsett om du som vill bidra är legitimerad yrkesutövare, om du just nu gör din PTP eller om du kanske är student är det naturligtvis viktigt att tänka på det ansvar som följer med även en ideell insats. Här finns det några viktiga aspekter att beakta;

  • Tänk igenom vad det är för typ av insats du ska genomföra! Skulle insatsen vara att se som hälso- och sjukvård följer på det att du behöver iaktta alla de regler som gäller för hälso- och sjukvårdsinsatser, oavsett om du är legitimerad eller inte. Avgränsningen mellan det och ett allmänt medmänskligt stöd är inte enkel att göra. Det är viktigt att tydliggöra både för dig själv och den/de personer du har kontakt med vad insatsen är. Mer om de regler som du behöver ha i åtanke nedan.
  • Om du är anställd bör du för säkerhets skull ha en dialog med din arbetsgivare om den ideella insats du vill göra. Det finns regler om s.k. bisyssla som gör att du behöver ha en dialog med din arbetsgivare om du vill arbeta med ideella uppdrag. Likaså kan det om du är privatanställd finnas s.k. konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal som du i så fall bör diskutera med din arbetsgivare kring.  
  • Om du är egenföretagare kan din verksamhet även i samband med ideella insatser vara att betrakta som vårdgivare, med det ansvar som följer av det. 
  • Om du har tänkt dig ett engagemang genom en större ideell hjälporganisation, som till exempel Röda Korset, kan den vara vårdgivare och därmed ha ansvaret för exempelvis journalföringssystem.
  • Om du vill göra en insats utomlands behöver du ta reda på vad som gäller i det aktuella landet. Olika länder har olika regler för hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdslagen gäller även ideella insatser

Är min insats att se som hälso- och sjukvård?

Socialstyrelsen har uppfattningen att det finns ett mycket litet utrymme att se insatser med stöd och rådgivande inriktning, som ges av legitimerad yrkesutövare, som något annat än hälso- och sjukvårdsåtgärder. Annorlunda uttryckt innebär det här att om du, när du gör en insats, på något sätt använder dig av din yrkeskunskap så är det med all sannolikhet fråga om hälso- och sjukvård. Detsamma gäller om du inte har legitimation, men gör en insats och då definieras som hälso- och sjukvårdspersonal (se nedan).
Konsekvensen av att det är fråga om hälso- och sjukvård är att hälso- och sjukvårdsrättsliga regler ska tillämpas. Det innebär i sin tur t.ex. att journalföringsskyldighet kan inträda, även om insatsen sker på ideell basis.

Är jag hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening?

Om du är legitimerad så är du hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening. Även om du inte har legitimation, om du till exempel gör din PTP eller är student, kan du i lagens mening anses vara hälso- och sjukvårdspersonal i de fall du utför insatsen på en vårdinrättning, eller om du annars biträder en legitimerad yrkesutövare.

Konsekvensen av att du är hälso- och sjukvårdspersonal är att du själv ansvarar för att de insatser du gör sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Innebär insatserna att verksamheten ses som en vårdgivare i lagens mening?

En vårdgivare är en juridisk person, t.ex. en hjälporganisation, eller en enskild näringsidkare som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.

Ideella insatser via en hjälporganisation

De stora hjälporganisationerna har ofta större vana att hantera de här frågorna än mindre verksamheter som kanske skapats utifrån enskilda personers initiativ. Engagerar du dig genom en hjälporganisation bör du diskutera de här frågorna med verksamheten så att ingenting är oklart.