2015-04-15

Svar från Socialstyrelsen om handläggningstiderna

Så här svarar Socialstyrelsens Generaldirektör Lars Erik Holm angående synpunkterna på Socialstyrelsens handläggningstider för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal och förklarar hur myndigheten arbetar kring att förbättra detta.

”Socialstyrelsen har under de senaste fem åren, genom egen omfördelning av befintliga medel, fördubblat personalstyrkan som handlägger ansökningar om behörighetsbevis. Detta har gett effekt på bl.a. handläggningstiderna - som sjunkit. För den som kommer in med en komplett ansökan är handläggningstiden för närvarande maximalt:

Utbildad i Sverige -    två veckor
Utbildad inom EU/EES - tre månader
Utbildad i tredjeland: - nio månader

 Socialstyrelsen har också i budgetunderlagen till regeringen de senaste åren framfört att det behövs ökad finansiering för att kunna korta ned handläggningstiden.

I slutet av 2013 noterade myndigheten en ökning av ansökningar från sökande utbildade i tredjeland, och tillförde därför resurser för att kunna hantera denna ökning. Under andra halvåret 2014 ökade antalet nya ansökningar markant, vilket myndigheten inte hade förutsett. Totalt ökade antalet nya ansökningar med 38 procent under 2014.

Myndigheten står nu inför stora besparingar samtidigt som inströmningen av nya ansökningar fortsätter att ligga på samma nivå som andra halvåret 2014. För att korta ned handläggningstiden för det första prövningsbeslutet är bedömningen att det utifrån nuvarande nivå behövs en förstärkning av utredar- och juristresurser motsvarande ca 10 årsarbetskrafter.
Socialstyrelsen har i budgetunderlaget för 2016-2018 därför återigen framfört till regeringen att det behövs ökad finansiering för att kunna korta ned handläggningstiden.

 Efter det att Socialstyrelsen gjort den första prövningen ska sökande genomgå Socialstyrelsens s.k. kompletterande utbildning. Denna utbildning ser idag olika ut för olika yrkesgrupper. Socialstyrelsen anser, som tidigare framförts, att den kompletterande utbildningen bör ske inom högskolan och att den bör innehålla samma moment för alla yrkesgrupper. Att införa kunskapsprov för alla yrkesgrupper skulle innebära att det i större utsträckning gör det möjligt att testa/kontrollera den sökandes reella kompetens.

Det skulle öka möjligheten att kunna få legitimation för den som inte kan uppvisa dokument på sin kunskap, liksom minska möjligheten för den som uppvisar dokumentation där innehållet inte är äkta. Ett sådant förfaringssätt skulle öka patientsäkerheten då både den formella och reella kompetensen kontrolleras. Det skulle också gynna den enskilde sökande som av olika anledningar har svårt att få fram dokumentation på sin kunskap.
Socialstyrelsen har fram till 2015 inte haft någon särskild finansiering av kunskapsproven eller övriga prov.

Socialstyrelsen har avtal med olika lärosäten att utföra kunskapsprov och andra utbildningar. För år 2015 har kostnaden för den kompletterande utbildningen beräknats uppgå till ca 8,6 mnkr. Kostnaderna innefattar enbart de yrkesgrupper som idag har kunskapsprov. Med hänsyn till den ökade ärendeinströmningen kommer fler sökande att behöva genomgå kunskapsprov.
Hittills har alla som anmält sig till ett prov fått möjlighet att delta, men med en ökad inströmning är Socialstyrelsen bedömning att det kan komma att bli svårt.

 För att vara tillgänglig har Socialstyrelsen gjort följande: Under hösten 2014 infördes ett eget telefonkössystem för behörighet, som har telefontid två förmiddagar i veckan. Myndigheten har även infört en upplysningstjänst som har telefontid varje dag. Upplysningstjänsten kan besvara många av frågorna som rör behörighet. Hanteringen av e-postfrågor har också effektiviserats i och med att upplysningstjänsten införts.
För den som vill ha uppgifter om aktuell behörighet för en person kan man även vända sig till registret över legitimerad personal via e-post (hosp@socialstyrelsen.se) eller via telefon (telefontid två timmar per dag).”
(Utdrag ur mejl från Lars-Erik Holm 14 april 2015)

Förbundsordförande Anders Wahlberg kommenterar Socialstyrelsens brev:

Det är bra att Socialstyrelsen strävar efter att få ner handläggningstiderna och söker medel för att klara det. Att vänta på ett beslut i nio månader är alldeles för lång tid. Tyvärr innebär inte bara handläggningstiderna problem.

Ett stort problem för psykologer med utländsk utbildning är att det inte finns de kunskapsprov som beskrivs i texten. Inte heller finns det några kompletteringskurser. Det gör att väldigt många psykologer efter lång väntan får avslag.

Det är tragiskt att bristande resurser gör att kompetenta psykologer inte kan bidra med sin kunskap när så många efterfrågar psykologisk kunskap och psykologisk behandling. I slutet av april kommer Psykologförbundet besöka Socialstyrelsen och diskutera dessa frågor.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...