Ordförande

Uppdraget som ordförande i Studeranderådet
Studeranderådets ordförande ansvarar tillsammans med vice ordförande för att leda
Studeranderådets arbete. Det kan handla om allt från att planera möten och skapa
styrdokument till att bli konsulterade i frågor som rör psykologstudenter och delta i politiskt påverkansarbete. Ordförande har det yttersta ansvaret för att Studeranderådets arbete blir utfört. Traditionellt har ordförande haft som uppgift att vara ansiktet utåt och representera Studeranderådet. Det innebär att ordförande har kontakt med många olika aktörer som till exempel psykologstudenter, politiska organisationer, media samt representanter från andra fackförbund och studentorganisationer. Kontakten kan ta sig i form av fysiska eller digitala
möten, mail eller telefonsamtal. Ordförande väljs på 1 år och uppdraget är arvoderat.

Den vi söker:
Ordförande ska vara medlem i Psykologförbundet och vara psykologstudent eller
PTP-psykolog under hela mandatperioden. Hen skall ha erfarenhet av tidigare
styrelsearbete i någon form. Tidigare erfarenhet av ledarskap samt kunskap om fackligtarbete är meriterande.

Som person bör hen vara driven, strukturerad, kommunikativ samt ha god förmåga till
ledarskap. Då ramarna för uppdraget är öppet definierade är det viktigt att hen kan
överblicka och strukturera upp arbetet, samt delegera uppgifter till styrgrupp och vice
ordförande. Med tanke på att arbetets omfattning och fokus till stor del formas av
Studeranderådet själva är det viktigt att ordföranden har mycket vilja och en förmåga att fokuserat jobba mot uppsatta mål. Eftersom ordförandeskapet innebär många kontakter med både medlemmar och utomstående bör ordförande ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt en god förmåga att skapa relationer.