Så går valet till

Nomineringsfasen

Det första steget att nominera dig själv eller någon annan genom att fylla i och skicka nomineringsformuläret. Tänk på att endast studerandemedlemmar kan nomineras och väljas till posterna. Om din tilltänkta kandidat inte är medlem får du gärna rekrytera hen till att bli det. Sista dag för nominering är 11 mars. 

Beredning av kandidaterna 

Valberedningen samlar ihop alla kandidaturer och hör av sig till de nominerade för en intervju. Har en medlem blivit nominerad av någon annan försäkrar vi oss om att hen vill kandidera.

För att främja struktur och kontinuitet har vi tagit fram kompetensprofiler för de olika posterna. Det har skett i samråd med sittande och tidigare förtroendevalda, samt utifrån stadgar, arbetsbeskrivning och “Ordning och bereda - Handbok för en kompetensbaserad valberedning” av Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt. Vad som är meriterande för respektive post hittar du under rubriken Beskrivning av posterna. 

Kompetensprofilerna ligger till grund både för frågorna valberedningen ställer till kandidaterna under telefonintervjun och för den bedömning vi därefter gör av vem som skulle passa allra bäst på en särskild post. 

Intervjuerna pågår mellan under mars månad, och därefter tar valberedningens bedömningsarbete vid. Stormötet äger rum 4-5 april. Möteshandlingar innehållande valberedningens förslag skickas ut två veckor innan. I det fall möteshandlingarna går ut tidigare presenteras valberedningens förslag för sig två veckor innan stormötet. Med andra ord blir det senast den 20 mars som studeranderådet och de kandiderande får ta del av valberedningens förslag. I förslaget ingår en kort beskrivning av varje kandidat som valberedningen sammanställer utifrån intervjuerna som gjorts.

En person som inte har blivit föreslagen till någon post kan motkandidera efter att ha tagit del av valberedningens förslag genom att besvara mailet med en önskan om att motkandidera. Kandidaten ska i sådana fall ange vilken post detta gäller. Motkandidaturer kan ske från dess att valberedningens förslag går ut till stormötet 4-5 april. 

På stormötet

Under stormötet presenterar valberedningen sina förslag för respektive post och eventuella motkandidaturer som har kommit in på förhand. Är kandidaterna på plats ges utrymme för att de presenterar sig själva. Därefter finns det möjlighet till golvnomineringar från dem som närvarar på stormötet. Studeranderådets medlemmar, alltså två representanter från respektive lärosäte, är de som efter presentationen av varje post röstar om vilken kandidat som är mest lämpad för uppdraget. 

Efter stormötet sammanfattar valberedningen sitt arbete samt resultaten av de omröstningar som skett och skriver ett förslag som kongressen tar ställning till den 16-17 maj. Uppdraget att bereda nästa års val till presidium lämnas över till nästkommande valberedning.

Valberedningens uppdrag

På studeranderådets stormöte 27 april 2019 fick den nuvarande valberedningen sitt uppdrag och valberedningen består av representanter från LR (GU), LS (UU) samt EL (LU),

Arbetsbeskrivningen för studeranderådet anger att “studeranderådet utgör valberedning till förtroendeposter inom förbundet som innehas av studenter. Studeranderådet bereder nomineringarna till de val som sker på förbundets kongress eller rådskonferens”. 

Det är på kongressen/rådskonferensen valen sker, men detta föregås enligt praxis av en egen process där studerandemedlemmar tillsammans tar fram ett förslag på kandidater som stormötet röstar om. Mer information finns under rubriken “Så går valet till”. 

Valberedningen tar gärna mot tips och konstruktiv kritik; både under arbetets gång samt vid utvärdering av årets valprocess efter stormötet i april. 

Har du frågor, eller vill du dela med dig av hur valprocessen kan göras bättre/det du redan tycker är bra, hör av dig till valberedningen via: valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se