Undersökning om psykologstudenters psykosociala arbetsmiljö

Under vårterminen 2019 undersöker Sveriges Psykologförbunds Studeranderåd svenska psykologstudenters psykosociala arbetsmiljö. Anmäl dig till undersökning längst ner på sidan.

Det finns flera studier som undersökt studenters arbetsmiljörelaterade hälsa i Sverige, men inga tidigare studier har specifikt granskat hur psykologstudenterna har det på sina utbildningar. Vi hoppas att du genom att svara på denna enkät vill hjälpa oss att ta reda på hur psykologstudenter mår och uppfattar sin studietid.

Enkäten består av två delar, en som berör hur du uppfattar din studierelaterade arbetsmiljö och arbetsbelastningen just nu, och en som handlar mer om hur du mår generellt just nu. Undersökningen riktar sig till dig som är psykologstudent på termin 1 till och med 10.

Den information som samlas in kommer att sammanställas i en rapport som kommer att användas i Psykologförbundets påverkansarbete. Resultaten kan också komma att bli underlag för vetenskapliga arbeten som syftar till att undersöka psykologstudenters psykosociala arbetsmiljö under studierna och vid övergången till arbetslivet.  Enkäten samlar in uppgifter om din könsidentitet, utbildning och ditt mående. Dina svar är självklart anonyma och inga svar kommer kunna kopplas samman med dig personligen. Det är frivilligt att delta och du kan avbryta ditt deltagande när du vill utan att detta får några konsekvenser. Alla analyser kommer att ske på gruppnivå, inga enskilda resultat kommer att redovisas.

Enkäten tar ungefär 10-15 minuter att svara på. Sista svarsdag är söndagen den 31 mars.

Anmäl dig till undersökning