Revisor och suppleant

Förbundets förtroendevalda revisor har uppdraget att granska förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning samt verksamheten i förbundets aktiebolag. För revisorn ska det även finnas en suppleant. Det går bra att föreslå flera personer men du föreslår en åt gången. Nomineringsformuläret hittar du längre ner på sidan.

Förtroenderevisor

 

Information om personen du föreslår:

Har den föreslagne tillfrågats och accepterat?
Har den föreslagne samtyckt till att alla föreslagna kommer redovisas för Kongressen och i Valberedningens verksamhetsberättelse?

 

Information om dig som föreslår:

Information om hantering av personuppgifter vid nomineringar till förtroendeposter.

Gäller från 2022-11-24

Psykologförbundet ansvarar för personuppgiftsbehandlingen när du lämnar dina personuppgifter i vårt nomineringsformulär.

Ändamålet med att i detta formulär samla in personuppgifter så som namn, telefonnummer och e-postadress, är för att vi vid behov ska kunna ta kontakt angående din nominering.

Det krävs att vi har en s.k. rättslig grund för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. I det här fallet är den rättsliga grunden intresseavvägning, d.v.s. Psykologförbundets berättigade intresse för att behandla uppgifterna är att kunna hantera den nominering du gör i enlighet med vad som följer av stadgar.

Vi sparar personuppgifterna bara så länge vi behöver dem för de ändamål vi angett ovan. Det innebär att när förtroendeposter inom Psykologförbundet är utsedda (under kongressen 2023) kommer dina personuppgifter du lämnar i formuläret att raderas.

Personuppgifterna hanteras endast internt inom förbundsorganisationen. Uppgifterna hanteras också av IT-leverantörer som vi har personuppgiftsbiträdesavtal med, och som endast behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Information om dina rättigheter enligt GDPR och hur du kontaktar oss och vårt Dataskyddsombud angående personuppgiftsbehandlingen finns på förbundets hemsida:

Här kan du läsa mer om hur Psykologförbundet hanterar personuppgifter.

Lista med kryssrutor eller alternativknappar