Personuppgiftspolicy för Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning

Giltig från och med 2022-05-17

 

Allmänt

Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg. Utgångspunkten vid all personuppgiftsbehandling är att respektera din integritet och dina rättigheter.

Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” och utvärderar löpande riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

I den här policyn informerar vi om vilka personuppgifter specialistutbildningen behandlar, för vilka ändamål behandling sker, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss m.m.

Vilka typer av uppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem.

Specialistutbildningen inhämtar de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som ansöker om att bli antagen till, eller fullgör, specialistutbildningen. Vi behandlar även uppgifter om den blivande specialistens arbetsgivare, mentorer, kursanordnare och examinatorer samt medförfattare till specialistarbeten. De personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnummer, e-postadress, adress och anställningsuppgifter. Vi behandlar också uppgifter om inom vilken specialitet utbildningen sker. Dessutom behöver vi inkomstuppgifter för dig som är egenföretagare.

Det är viktigt - för både dig och oss - att de personuppgifter vi behandlar är riktiga. Vi behöver därför få veta om dina uppgifter skulle förändras.

De personuppgifter vi hanterar kan samlas in vid följande tillfällen.

  • I samband med ansökan om antagning till specialistutbildningen
  • När du skickar in din personliga studieplan eller uppdaterar den
  • När det skriftliga specialistarbetet skickas för granskning
  • Vid dina kontakter med oss i övrigt, t.ex. när du mejlar eller ringer
  • Vid besök på våra webbplatser; trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

Vad vi använder dina uppgifter till.

 Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera din specialistutbildning och din specialistbehörighet hos oss. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att ha kontroll över att du är specialist och vilken specialitet du har.

Uppgifterna i tjänstgöringsintyg och inkomstuppgift för egenföretagare behöver vi för att kunna bedöma om du uppfyller de tjänstgöringskrav som är en förutsättning för antagning och erhållande av specialistbehörighet.

Gällande lagstiftning kräver att vi har en s.k. rättslig grund för de behandlingar som utförs. Vi använder följande rättsliga grunder (kursiverade) vid våra behandlingar av personuppgifter.

  • Behandlingen av en ansökan till utbildningen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet om deltagande i specialistutbildningen ingås mellan dig och oss genom antagning till specialistutbildningen.
  • Behandlingen av en ansökan att vara mentor för ett  specialistkollegium är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal om mentorskap inom ramen för specialistutbildningen ingås mellan dig och oss.
  • Behandlingen av personuppgifter efter antagning till utbildningen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal mellan dig och oss som vårt specialistreglemente utgör.
  • Administrationen av uppgifter i vårt specialistregister sker efter en intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att ha kontroll över och vid förfrågningar kunna informera om vilka som är specialister och inom vilka specialiteter.
  • Behandlingen av uppgifter i våra register över mentorer för våra specialistkollegier är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal om mentorsuppdrag som vi har med våra mentorer.

I särskilda fall kan behandlingen ske efter att samtycke har lämnats till den. Ett samtycke lämnas alltid separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Hur länge vi sparar dina uppgifter.

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Framförallt gäller det under den tid du genomgår utbildningen. När du avslutat utbildningen behöver vi behålla uppgifterna en tid för att vi ska kunna hantera eventuella rättelser rörande din specialistbehörighet.

Uppgifter om din identitet och din specialistbehörighet behöver sparas längre tid i vårt specialistregister, för ovan angivna ändamål.  

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter.

Utgångspunkten vid all personuppgiftsbehandling som specialistutbildningen utför, är att respektera din integritet och dina rättigheter.

I vissa fall har vi behov av att dela med oss av dina uppgifter till utomstående. Uppgift om specialistbehörighetsstatus ur specialistregistret lämnas ut till utomstående på förfrågan. Övriga personuppgifter i registret; namn, personnummer och kontaktuppgifter m.m. lämnas då inte ut.

Uppgifter kan även komma att lämnas till samarbetspartners eller företag och organisationer som behandlar uppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi kan även komma att lämna uppgifter till andra mottagare om vi enligt lag eller myndighetsbeslut skulle vara skyldiga att lämna ut uppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi anlitar även box.com, som har sin verksamhet utanför EU/EES, i ett så kallat tredjeland, för att hantera kursmaterial och administrera kurser. Box.com tillämpar Binding Corporate Rules (bindande företagsinterna regler) enligt GDPR.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av policyn hittar du kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information om och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.

Vi raderar dina uppgifter:

• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;

• om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;

• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;

• om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller

• om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan således inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Framförallt gäller det om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna eller om de behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om radering sker kommer vi att underrätta de till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka informationen om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter när det sker med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;

• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;

• Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller

• I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund och till vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Kontakta Sveriges Psykologförbund på 08–56706400 eller post@psykologforbundet.se

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Sveriges Psykologförbund är Personuppgiftsansvarig

Sveriges Psykologförbund

Box 3287

103 65 Stockholm

- är ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för specialistutbildningen och för vårt specialistregister. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Sveriges Psykologförbund är även gemensamt personuppgiftsansvarig med IHPU Psykologutbildarna AB inom ramen för det samarbete vi har kring information och marknadsföring av IHPUS verksamhet till förbundets medlemmar, mentorerna för specialistkollegierna, IHPU:s kunder och andra intressenter.

 

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till psy.dso@sweco.se.

Ändring av personuppgiftspolicyn

Sveriges Psykologförbund kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi kommer att meddela eventuella ändringar på www.psykologforbundet.se.