Särskolan – SacoTemplates

Särskolenätverk

Vi som är med i nätverket arbetar med mottagande till grund- och gymnasiesärskola i t ex mottagningsteam och som psykologer inom grund- och gymnasiesärskolan. Vi vill att andra psykologer med dessa arbetsuppgifter ska få vetskap om nätverket. Vi har medlemmar från många svenska orter.

Nätverk för psykologer inom grund- och gymnasiesärskolan

Historik:

 • I början på 2000-talet bildade Sveriges tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö ett storstadsnätverk för psykologer inom grund- och gymnasiesärskola. Några mindre kommuner deltog också.
 • Det var psykolog Birgitta Norrman från Stockholm, som tog initiativ till detta.
 • Anledningen var att storstäderna såg att de under 90-talet hade likartade problem med överinskrivning av barn i grund- och gymnasiesärskolan och då särskilt barn med annan kulturell och etnisk bakgrund och barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Det fanns också många undermåliga psykologutredningar. Psykologerna såg ett behov i att träffas och se hur de kunde komma tillrätta med detta.
 • Stockholm var först i Sverige med att utarbeta riktlinjer för psykologutredningar, som skulle användas för mottagande till grund- och gymnasiesärskola.
 • Många kommuner i Sverige har idag riktlinjer och rutiner för att psykologutreda barn inför särskola och mall för psykologutlåtande.
 • De flesta rutiner och riktlinjer bygger på Stockholms ursprungliga modell.
 • Förfrågningar kom från andra kommuners psykologer att vara med i nätverket.
 • Nätverket ändrades till ett nationellt nätverk.

Idag:

 • Nätverket har ca 120 medlemmar från ungefär 60 kommuner. Vi har också en del andra medlemmar bla psykologer från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).
 • De flesta psykologer, som är med i nätverket, arbetar med mottagande till grund- och/eller gymnasiesärskola i t ex mottagningsteam. En del har också eller enbart i uppdrag att som skolpsykolog arbeta i grund- och/eller gymnasiesärskolan.
 • Vi vill gärna ha medlemmar, som representerar hela Sverige.
 • Det är gratis att vara med i nätverket.
 • Nätverket har en maillista.
 • Vi mailar ibland frågor till varandra, tips på fortbildningar, forskning, ny lagstiftning, rapporter.
 • Vi arbetar för att mottagandet till särskola ska vara rättssäkert och likvärdigt i hela landet.
 • Vi arbetar för att psykologbedömningarna ska vara utförda enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i hela landet.
 • Vi verkar för att utveckla skolpsykologrollen med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete inom grund- och gymnasiesärskolan.
 • Vi tror att ett sätt att nå våra mål är att vi utbyter erfarenheter och lär av varandra på nätverksdagar.

Nätverksdagar:

 • Sker två dagar en gång per år.
 • Det är gratis att delta.
 • Olika platser i Sverige arrangerar dessa dagar.
 • Medlemmarna kan i förväg anmäla ämnen och frågor som de önskar diskutera på nätverksdagarna, men man behöver inte det.
 • Ämnen som  har varit aktuella på nätverksdagar är: Psykologutredningar och Mottagande till grund- och gymnasiesärskola av nyanlända, Psykologens roll i mottagande processen och skolpsykologarbete i grund- och gymasiesärskola.

Text: Katja Klein

Redigerad och uppdaterad 20161001.