2015-09-06

Kallelse till årsmöte 2015

Onsdagen den 9 september klockan 16:45-17:30 i samband med föreningens kompetensdagar på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm. Eventuella motioner från medlemmar måste vara ordförande tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet.

Kallelsen i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Föredragningslista


1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av 2 rösträknare och justeringsmän

5. Godkännande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk redovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisorer och suppleanter

14. Val av valberedning samt sammankallande av valberedning

15. Beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid

16. Övriga frågor samt ev. motioner

17. Årsmötets avslutning


Välkomna!

Anna Sandell
Ordförande Psifos