Anna Sandell 2013-10-18

Psifos på kongressen

Vid vårt årsmöte i Luleå i september i år togs frågan om namnbyte upp. En övervägande majoritet av våra medlemmar (alla utom en) röstade för att vi vill fortsätta vara en YRKES-förening, att ordet YRKE säger mer om vår förening och att det inte kan ersättas med ordet INTRESSE. Läs mer i hela nyhetenPsifos – Yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola

Yrkesföreningarna är förbundets basorganisation i professionsfrågor. 

Yrkesföreningarna ska utgöra ett stöd för medlemmars yrkesmässiga verksamhet genom initiativ, samordning och utveckling. 

Yrkesföreningarna är beredningsorgan åt förbundsstyrelsen som rör föreningens yrkesområde.

Psifos är med sina 447 medlemmar, av ca 800 verksamma psykologer inom förskola och skola i Sverige, en av psykologförbundets största och mest aktiva yrkesförening. Psifos är en professionell organisation som strävar efter att förtydliga och befästa vårt yrke samt dra gränser till andra yrken.

Många av våra medlemmar arbetar i relativt små kommuner med endast en eller ett fåtal psykologer anställda. Att arbeta som psykolog i förskola och skola kan många gånger upplevas som ett ensamt arbete, och skolans övriga professioner har en tendens att ta över i det psykologiska arbetet. Som yrkesverksam psykolog i den pedagogiska världen, är det av största vikt att hitta forum för kollegiala möten med andra psykologer inom samma yrke.

Psifos blir med andra ord en viktig arena för just yrkesidentitet, kollegiala möten och yrkesspecifik kompetensutveckling. 

Förbundets förslag om organisationsförändring till psykologföreningar på lokal nivå med psykologer från flera sektioner har sina fördelar när det gäller villkorsfrågor, men vi befarar att proffessionsfrågor rörande psykologer inom förskola och skola kommer att försvinna i mängden av andra yrkeskategorier från stat och framför allt landsting. Därför blir vår yrkesförening än viktigare som komplement. 

Skolpsykolog är också sedan den nya skollagen trädde i kraft i juli 2011, ett YRKE som finns inskrivet i skolans elevhälsoarbete. Den nya skollagen säger att alla skolor, elever, pedagoger, elevhälsoteam och föräldrar ska ha tillgång till en psykolog med fokus på elevens lärande och utveckling, samt på hälsofrämjande och förebyggande insatser på både organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 

Psifos är med andra ord ingen INTRESSE-förening. Det finns säkert Psifos-medlemmar som gärna är med i andra intresseföreningar, till exempel Attention, Dyslexi-föreningen eller Maskrosbarn. Men för att få bli medlem i Psifos måste man arbeta som psykolog inom förskola och skola.

En intresseförening har inte samma dignitet i arbetsgivarens ögon som en yrkesförening. Vår förenings arbete bygger på en hel del ideellt arbete från våra medlemmar, men även på välvilliga arbetsgivare som ser nyttan med detta arbete utifrån yrkesmässiga frågor. Arbete i en intresseförening får man göra på fritiden, inte sanktionerat av en arbetsgivare.

En intresseförening binder samman människor med ett gemensamt intresse från olika yrkesområden. Om jag är intresserad av HBTQ-frågor, så är jag det oavsett om jag arbetar som psykolog inom skola eller inom habiliteringen. En intresseförening sträcker sig över yrkesgränserna. 

En yrkesförening inom Psykologförbundet däremot, är specifikt riktad mot ett gemensamt yrkesområde inom vilket psykologer är verksamma och de professionella uppgifter som dess medlemmar har att lösa. 

Psifos arbete syftar inte enbart till ”att samlas och träffas för erfarenhets- och kunskapsutbyte.” Vi är så mycket mer än det. Förutom opinionsbildning i Almedalen varje år, remissinstans och deltagande i olika referensgrupper för Skolverket och Socialstyrelsen, är vi också aktiva i internationella sammanhang. Om vi klassas som intresseförening kan det få konsekvenser för vår tyngd i den europeiska skolpsykologföreningen Nepes och i den internationella skolpsykologföreningen Ispa. För att bli tagna på allvar, inte minst av våra arbetsgivare, bli inbjudna i olika forum och beslutandeorgan, vara en röst som räknas med utifrån våra medlemmars intressen, bör vi fortsätta vara en YRKES-förening.

Ett namnbyte till intresseförening riskerar att leda till att vi tappar medlemmar samt fårsvårigheter att rekrytera nya medlemmar.

Vid vårt årsmöte i Luleå i september i år togs frågan om namnbyte upp. En övervägande majoritet av våra medlemmar (alla utom en) röstade för att vi vill fortsätta vara en YRKES-förening, att ordet YRKE säger mer om vår förening och att det inte kan ersättas med ordet INTRESSE.

Namnet Yrkesförening är inte vilseledande, snarare ett förtydligande för Psifos.

Utifrån denna framställning föreslår Psifos följande: 

-          Att behålla de yrkesföreningar som uppfyller de framtagna kriterierna för yrkesföreningar.

-          Att övriga föreningar byter namn till intresseföreningar, med nya kriterier.

-          Att fler intresseföreningar kan skapas utifrån just intresse inom psykologkåren, utifrån de nya kriterierna för intresseföreningar.