Anna Sandell 2013-12-20

Psykologer kräver maxtak i förskolan - Öppet brev till ministrarna Jan Björklund, Maria Larsson och Maria Arnholm

Barnens behov ska avgöra förskolans organisation. Men i verkligheten styr ekonomin hur man bemöter små barns behov i förskolan. Psykologer kräver maxtak på barngruppernas storlek.

I Skolverkets nya allmänna råd tar man bort riktmärket för barngruppernas storlek på 15 barn. Motiveringen är att barnens bästa ska stå i fokus. Istället för att inrikta sig på en siffra ska nu barnens behov vara underlag för utformningen av förskolans verksamhet. Vi psykologer tänker helt i linje med Skolverket att barnens behov är det som ska avgöra förskolans organisation. De mest grundläggande behoven för förskolan att ta hänsyn till är då enligt oss barnens trygghet, möjlighet till utveckling av språk och lek samt behov av att bli sedda och bekräftade. För att kunna anpassa verksamheten utifrån dessa behov krävs det att utifrån varje förskola göra en analys av barnens individuella behov samt av barngruppens samlade behov, liksom en kartläggning av de organisatoriska förutsättningarna såsom personaltäthet, personalkontinuitet och personalstabilitet, gruppstorlek, kompetens, den fysiska miljön mm.

Även om resonemanget att utgå från barnens behov håller i teorin anser vi psykologer att det i verkligheten är ekonomin som i första hand styr hur man ser på och bemöter små barns behov i förskolan. Det är framförallt de röda siffrorna som sätter prägel på vilka resurser som finns att tillgå. Istället för att ta bort riktmärket på 15 barn per grupp för 4- och 5-åringarna borde Skolverket särskilt uppmärksamma gruppstorlek och personaltäthet i sina rekommendationer. Små barn behöver möta närvarande och tillgängliga vuxna på förskolan. Vuxna som har tid att dela barnens upplevelser i dialog med dem för trygghet och utveckling. Detta sker bäst i en lagom avvägd kombination av gruppstorlek och personaltäthet. Effekten av en dålig start i livet med bristande trygghet och inlärning, både kognitivt och socialt, har långtgående effekter som följer barnet hela skolgången. Detta har i sin tur negativ inverkan på vår gemensamma framtid och på hela samhällsekonomin.

Vi psykologer vill uppmärksamma att rekommendationen om 15 barn i gruppen har bidragit starkt till att barngruppernas storlek inte har ökat sen 2003 utan att den ökningen vi har sett mellan 1995 och 2003 har stannat av och stabiliserat sig. Vi psykologer ser allvarligt på borttagningen av riktmärket. Det finns en stor risk att den gruppstorlek som har varit stabil i så många år nu kommer att förändras. Sannolikheten att barngrupperna ökar igen är mycket stor, någonting som kommer att leda till en ökning av barns och ungdomars psykiska ohälsa i framtiden.

Statistiken visar att ca 40 procent av barngrupperna följer riktmärket om 15 barn eller färre. En borttagning av rekommendationen kommer med största sannolikhet inte att få resterande 60 procent av barngrupperna att sänka sina gruppstorlekar utan snarare bidra till att det blir flera grupper med större antal barn.

I dagsläget ser vi psykologer att det inte råder likvärdighet bland landets förskolor. Barn möter väldigt olika förutsättningar beroende på vilken kommun och förskola de hamnar i. Till exempel ser vi idag att det kan gå 7 barn i en grupp och 30 barn i en annan. Till och med på en och samma förskola kan möjligheterna för barnen varierar kraftigt mellan de olika avdelningarna. Statistiken visar tydligt att allt fler ettåringar börjar i förskolan, en trend som förskolorna inte är rustade för, varken kompetensmässigt eller miljömässigt. Vi psykologer är särskilt oroliga för de minsta barnen 1-3 år. Små barns behov av trygga och stabila vuxna, i trygga och förutsägbara miljöer, kräver stor kunskap av dem som ska utforma verksamheten. Det finns en överhängande risk att just de små barnens behov får stå tillbaka när ekonomin sätter gränserna. Vi har sett exempel på flexibla förskolor med storgrupper på 50 barn och 6 vuxna. Dessa organisatoriska lösningar är inte utformade utifrån barnens behov, utan det är organisationens behov som styr. Det kan vara rent hälsovådligt för vissa barn att vistas i denna typ av miljö under längre tid, särskilt för de minsta barnen.

Istället för att ta bort riktmärket borde Skolverket agera innan den psykiska ohälsan i landet stiger ännu mera och sätta maxtak på barngruppernas storlek. I dagsläget har inte förskolorna eller kommunerna förutsättningarna för att göra de bedömningar som krävs. Dialogen mellan förskolecheferna och huvudmannen fungerar oftast inte. Det är dags att sätta ner foten. Vi psykologer kräver maxtak på barngruppernas storlek!

Yrkesföreningen Psifos (Psykologer i förskola och skola)

Anna Sandell, ordförande i Psifos

Christine Andersson, styrelseledamot i Psifos med särskilt ansvar för förskolan

Nina Linck, styrelseledamot i Psifos

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Förbundet har 10 500 medlemmar och tillhör Saco.mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

Susanne Bertman, Press och informationsansvarig
Sveriges Psykologförbund

mobil: 0709 67 64 13
e-post: susanne.bertman@psykologforbundet.se

Christine Andersson 0766-277555

Christine Andersson 0766-277555