Joel Rutschman via: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/2013/07-08-juli-augusti/reg-goteborg-snitz-grundskola-u.pdf 2013-10-29

Skolinspektionen: Skola har inte använt sig av psykologisk kompetens i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete i tillräcklig utsträckning.

En rapport från skolinspektionen visar att i tillsynen av en enskild skola har det framkommit att skolan från och med vårterminen 2013 anlitat en psykolog som ska ingå i elevhälsan. Elevhälsans representanter berättar i intervju att elevhälsoteamet träffas varannan vecka. De uppger dock att skolpsykologen inte deltar vid dessa tillfällen. Enligt dem har psykologen enbart varit på skolan vid ett tillfälle under vårterminen 2013. Rektorn uppger i intervju att hans ambition är att psykologen ska vara involverad i elevhälsans förebyggande arbete, men att detta hittills inte har skett. Mot bakgrund av ovanstående bedömer Skolinspektionen att skolan inte använder sig av psykologisk kompetens i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Sammantaget bedömer Skolinspektionen att huvudmannen förvisso vidtagit åtgärder för att ge eleverna tillgång till elevhälsa men att dessa åtgärder inte är tillräckliga då eleverna saknar tillgång till medicinsk kompetens samt att den psykologiska kompetensen inte används i den omfattning och på ett sådant sätt att de ska kunna vara en del i elevhälsans samlade förebyggande och hälsofrämjande arbete. Verksamheten uppfyll-ler därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna.