2014-09-12

Skolpsykologer:
Vi är för få – eleverna drabbas

I förra veckan rapporterade SVT och DN om Skolverkets konstaterande att andelen elever som inte får godkänt i nionde klass slår rekord och att skillnaden mellan skolorna ökar.

Nu har Sveriges Psykologförbund via yrkesföreningen Psykologer i förskola och skola, Psifos, undersökt psykologtätheten i svenska skolor. Undersökningen visar att tre av fyra skolpsykologer i landet bedömer att de är för få.
-”Det är eleverna som drabbas då skolpsykologer inte hinner ge stöd till lärare och rektorer i den utsträckning som skulle behövas”, säger Anna Sandell, ordförande i Psifos.
”Det behövs mer psykologisk kompetens i skolan för att elever med inlärningssvårigheter, psykisk ohälsa och problemskapande beteenden ska få det stöd de behöver – och för att skapa hälsosammare och framgångsrikare skolor på sikt”.

Frågan om psykologisk kompetens i landets skolor är bortglömd i den skolpolitik som drivs idag, menar Anna Sandell:

-”Idag fokuserar politiken på elevers svårigheter och tillkortakommanden utifrån en värdegrund som inte rimmar med gällande skollag och psykologisk kunskap om vad som får barn att utvecklas och må bra. Den rimmar inte heller med det förhållningssätt som krävs för att få barn och elever att lyckas i skolan och i livet. Risken med rådande politiska syn på vad barn behöver är att allt fler hamnar i utanförskap tidigt i livet, vilket är en riskfaktor för livslång psykisk ohälsa. Med mer psykologisk kunskap i skolorna kan detta istället förebyggas.”

Undersökningen visar också att det är stora skillnader i psykologtätheten mellan landets kommuner och skolor. Åtta av tio skolpsykologer har ansvar för mer 1000 elevers skolmiljö. Var fjärde psykolog har till och med ansvar för mer än 2000 elevers skolmiljö.

-”Det är inte ovanligt att skolpsykologer ansvarar för områden som täcker över 4000 elever. En psykologtäthet på 500 elever per psykolog är det som behövs för att uppfylla Skollagens krav på tillgång till psykolog och en samlad elevhälsa värd namnet”, säger Anna Sandell.
”Att som psykolog ansvara för den psykologiska kompetensen för över 1000 elever är helt orimligt. Nu måste kommunerna, friskolorna och staten ta sitt ansvar och hitta en lösning på detta.”

Bakgrund:
Sedan 2011 kräver skollagen att skolorna måste ha tillgång till insatser från
psykolog som främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande, samt stödja elevernas utveckling mot målen. Sedan skollagen reviderades 2011 har Rädda Barnen krävt fler skolpsykologer, BRIS har krävt fler resurser till skolans elevhälsa, Barnombudsmannen har krävt att alla skolor ska ha en tillgänglig elevhälsa, Skolinspektionen har konstaterat att Sverige har för få skolpsykologer och OECD har riktat skarp kritik mot detta bristen av psykologer i den svenska skolan.

Källor:
Garantinivå för stöd till barn i utsatta situationer. Rädda Barnen, 2013. 
 BRIS valkrav 2014.
 Bryt tystanden. Barnombudsmannen, 2014. 
 Mental health and work. OECD, 2013. 
 Flygande tillsyn Elevhälsa. Skolinspektionen, 2011.

Mer information:

Anna Sandell, skolpsykolog och ordförande i Psifos

0732 – 304 928 
anna.sandell
@stenungsund.se