www.socialstyrelsen.se 2013-09-15

Väntetider till BUP har inte förbättrats

Socialstyrelsens uppföljning av väntetidernas utveckling inom barn och ungdomspsykiatrin, BUP, visar på fortsatta problem. Enligt fjolårets mätning var utfallet sämre 2012 än vad det var 2011. De siffror som hittills har presenterats för 2013 tyder inte på någon förbättring.

- Om prognosen för 2013 håller skulle det innebära att inga förbättringar har skett på riksnivå de senaste två åren vad gäller tillgängligheten till BUP, säger Ingrid Ström, författare till rapporten.

 

En tredjedel av landstingen når inte målen

Förra året klarade 13 av 21 landsting samtliga krav för att få statsbidrag. Tre av landstingen: Dalarna, Gävleborg och Västerbotten klarade inget av kraven. Fem av dem klarade inte målet att nio av tio patienter som söker hjälp hos BUP ska få komma på ett första besök inom 30 dagar. Sex stycken klarade inte målet att åtta av tio unga patienter ska få beslutad utredning/behandling inom 30 dagar.

- Alla påtalar att bemanningssituationen är sårbar och flera landsting har vakanser. Det är särskilt svårt att rekrytera barnpsykiater, men det är också brist på erfarna psykologer och specialistsjuksköterskor. Även storstadslänen har problem, säger Ingrid Ström.

Samtidigt är inflödet av nya patienter till BUP fortsatt stort. De neuropsykiatriska utredningarna fortsätter också att öka hos merparten av landstingen.

- Pressen på personalen att klara tillgängligheten är stor och arbetsbelastningen är hög. Det finns en kritik inom landstingen mot att det är ett ensidigt fokus på bra tillgänglighet istället för på kvalitet. Många uttrycker oro över att kraven ska gå ut över behandlingsinsatser och arbete med mer komplexa ärenden, säger Ingrid Ström.

Socialstyrelsen har fördelat 1,3 miljarder

De som inte når upp till målen går miste om statsbidrag, för enstaka landsting rör det sig om stora belopp. Mellan 2007-2012 har Socialstyrelsen fördelat 1,3 miljarder kronor för att förbättra tillgängligheten.

- Flera landsting säger att statsbidraget är ett nödvändigt resurstillskott för att klara den förstärkta vårdgarantin, säger Ingrid Ström.

Det här är den sjätte uppföljningen av tillgänglighetssatsningen som Socialstyrelsen presenterar.

 

Kontakt: Ingrid Ström, utredare, 075-247 31 30

Läs hela rapporten här.