2023-09-19

Psifos reagerar på senaste rapporterna om kontrakts- och konsekvensmodeller

Nedan följer den text som styrelsen publicerade under föregående vecka med anledning av den senaste tidens rapporter i media, på sociala plattformar och i olika psykologforum.

PSIFOS har följt den mediala rapporteringen kring kontrakts- och konsekvensmodeller som implementeras på vissa skolor i landet. Vi har även noterat att många psykologkollegor reagerat negativt och diskuterat ämnet flitigt den senaste veckan.
Vi är starkt kritiska mot förekomsten av dessa modeller och anser att det strider mot bland annat barnkonventionen och skollagen. Det stämmer inte överens med vetenskap och beprövad erfarenhet som ska genomsyra våra arbetssätt med elever i skolan. Det som kallas ”konsekvenser” bedömer vi mer korrekt kan beskrivas som bestraffning.
Det finns många skäl till att vi finner detta olämpligt och avråder från att använda sådana här modeller:
1) Kontrakten som florerat i media visar på orealistiska mål som är helt utom räckhåll för många elever. Att tvinga elever att skriva på kontrakt med avtal där många elever riskerar att misslyckas är djupt oetiskt. Att lägga ansvaret på eleven strider mot de skyldigheter skolpersonal inte kan friskriva sig från.
2) Konceptet att vinna varje konflikt är osunt och destruktivt och inte i enlighet med skollagen, exempelvis 1 kap 4§. Det motverkar självständighetsutveckling och sund identitetsutveckling hos barn. Om man tar tankeexperimentet att vuxna skulle utsättas för detta på sin arbetsplats kan det vara enklare att förstå hur illa det är.
3) Att använda sig av bestraffningar som pedagogiskt verktyg saknar evidens. Om tanken är att träna barn i adekvata beteenden så har denna typ av modell direkt motsatt effekt. Disciplinära åtgärder bör ligga på skolledningens bord och utgår inte alltid från vad som är elevens främsta behov, utan sker på andra premisser.
4) Det här skapar en negativ stress hos många barn och det är direkt negativt för deras inlärning. Otryggheten försämrar bland annat arbetsminnet, koncentrationsförmåga och känsloreglering.
5) Att hantera konflikter och oönskade beteenden i enlighet med denna typ av modell innebär dysfunktionell modellinlärning. Barn som utsätts för detta lär sig strategier baserade på bestraffning och kontroll istället för samarbete och problemlösning.
Utifrån psykologisk kunskap är bestraffningsmodeller kontraproduktivt för inlärning och socioemotionell utveckling. Vi uppmanar kommuner att använda sig av elevhälsans kompetens där skolpsykologers kunskap ingår, för att undvika att olämpliga insatser och modeller köps in. PSIFOS har uppfattat att flera kollegor har problematiserat den här typen av modeller lokalt och vi förespråkar att skolpsykologer i större utsträckning används i det organisatoriska arbetet så att kommuner kan välja modeller utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
/PSIFOS styrelse