2018-04-10

Remissvar: Förslag till reviderad läroplan för förskolan

Skolverkets diarienummer 2017:783

Sveriges psykologförbunds Nationella förening för Psykologer i förskola och skola (Psifos) och Nätverket för psykologer i förskolan ställer sig bakom stora delar av förslaget för förskolans reviderade läroplan.

Särskilt de nya texterna om lekens betydelse som en central plats i utbildningen samt tilläggen kring hälsa och välbefinnande välkomnas. Förslaget i sin helhet är mer lättläst än tidigare versioner och det framgår att läroplanen bygger på resultat av olika kvalitetsredovisningar och aktuell forskning. Det är positivt att man stärker alla barns rättigheter, utgår från barns olika behov och förutsättningar och att man betonar vikten av en likvärdig utbildning över hela landet.

Avvikande uppfattningar

Nätverket ställer sig inte bakom de områdena som beskriver barns rätt till trygghet. Det saknas väsentlig information om barns behov av trygghet och goda relationer till de vuxna i förskolan, särskilt för de yngsta barnen 1-3 år.

Det behövs tillägg och mer utförlig information om barns rätt till trygghet:

  • Särskilja och förtydliga begreppen trygghet och omsorg.
  • Lyfta fram barns behov av nära känslomässiga relationer med vuxna.
  • Förklara sambandet mellan trygghet och lärande (anknytningsforskning). För de yngsta barnen är trygghet är en förutsättning för att vara nyfiken, kreativ, lära sig, m.m.
  • Lyfta fram betydelsen och barns rättighet till ett positivt samspel mellan barn och vuxna (inte bara barnen sinsemellan).
  • Klargöra att samspelet mellan barn och vuxna är grunden för att barn ska kunna lära sig och utvecklas (ex. allt lärande sker i samspel).
  • Förtydliga att ”en god introduktion” går ut på bl.a. att barnet skapar goda relationer med de vuxna.

Med vänlig hälsning,

Sveriges psykologförbunds Nationella förening för Psykologer i förskola och skola (Psifos)
genom föreningens sekreterare Joel Rutschman
samt
Nätverket för psykologer i förskolan
genom nätverkets samordnare Christine Andersson