Exempel på olika situationer och Skatteverkets svar

Med anledning av Skatteverkets ändrade syn på momsbeskattning vid uthyrning av vårdpersonal har Sveriges Psykologförbund varit i kontakt med Skatteverket för att få ytterligare information om tillämpningen av de nya reglerna. Här nedan redovisar vi olika situationer och Skatteverkets svar.

För mer information, kontakta Skatteverket.

För dig med ett nystartat företag har Skatteverket även en särskild tjänst där du kan boka ett personligt besök för att få råd. Läs mer här.

Exempel 1 Ahmed har avtal med en region

Ahmed, som är egenföretagare, tar emot patienter för psykoterapi i sin egen verksamhet. Ahmeds verksamhet har vårdavtal med regionen och får utifrån det ekonomisk ersättning av regionen.

Skatteverkets bedömning och svar:

Ja, Ahmed utför momsbefriad sjukvård och utgående moms ska inte tas ut på fakturan. Här är min utgångspunkt i svaret att Ahmed egen mottagning ger vård till patienter och att patienterna vänder sig direkt till mottagningen för att få hjälp. Det spelar ingen roll om patienten eller tredje part (regionen) betalar för detta.

Exempel 2 Sara har eget aktiebolag och arbetar på uppdrag

Sara har eget aktiebolag och hon överväger att en dag i veckan arbeta på uppdrag av utbildningsnämnden i kommunen x som skolpsykolog. Följande alternativ presenteras av kommunen i och för samarbetet.

Alt. I: Sara arbetar i skolans lokaler som skolpsykolog och hennes verksamhet fakturerar i efterhand sina tjänster till kommunen. Skolan står till tjänst med journalsystem och övriga resurser som krävs. Hon ska arbeta utifrån samma förutsättningar och arbetsvillkor som kommunens övriga skolpsykologer.

Skatteverkets bedömning och svar:

Utgående moms ska tas ut i detta fall. Skolan anses här driva elevhälsan i egen regi och är således en sådan vårdgivare som ger vården för egen räkning och under eget ansvar. Skolans vårdmottagning anses ge en momsbefriad vård till elever i enlighet med skollagens bestämmelser om elevhälsa. Saras tillhandahållande till skolan/ kommunen är arbetskraft, vilket beskattas med 25 % - moms.

Alt. II: Sara ska ta emot elever i sin egen verksamhet som skolan hänvisar dit. Arbetsuppgifterna ska innefatta sedvanliga skolpsykologuppgifter, såsom utredningar och bedömningar av elever. Det här innebär att hon ska använda sitt eget journalsystem och själv använda sina lokaler, kontorsutrustning m.m. Vid behov ska Sara kunna delta i elevhälsoteamets möten på skolan. Saras bolag ska fakturera kommunen för utförda tjänster i efterhand.

Skatteverkets bedömning och svar:

Om skolan istället remitterar eleverna till Saras AB:s mottagning anses mottagningen ge vård till eleverna. Då är det sjukvård som är undantagen från moms. Här är Saras AB inte underordnat i skolans organisation utan ger vård för egen räkning och under eget ansvar. Detsamma skulle gälla om skolan bedrev hela elevhälsan på entreprenad via Saras AB. Ingen utgående moms ska tas ut på fakturan.

Exempel 3 Carina har avtal med förmedlare av försäkringspatienter

Carina har ett avtal med en förmedlare av försäkringspatienter. Vårdförsäkring AB bedömer om en försäkringstagare har rätt att erhålla vård enligt sin försäkring. Bolaget hänvisar när ersättningsgilla skadefall inträffat sina försäkringstagare till sin förmedlare som i sin tur anvisar vilken vårdgivare försäkringstagaren ska uppsöka. Carina tar emot de patienter/försäkringstagare som hänvisats till hennes verksamhet av förmedlaren. Hon fakturerar förmedlaren för utförda tjänster och får ersättning inom ramen för hennes avtal med förmedlaren.

Skatteverkets bedömning och svar:

Patienter i detta fall besöker Carinas mottagning för att få vård. Carina ger vård under eget ansvar och för egen räkning. Även om det är försäkringsgivaren som är bunden av ett sådant försäkringsavtal med försäkringstagare att vården ska ges, bedriver inte försäkringsgivaren sådan vårdmottagning som utför sjukvård, utan försäkringsgivaren hänvisar försäkringstagare till Carinas mottagning som tillhandahåller en sådan momsfri vård till patienterna. Ingen utgående moms ska tas ut på fakturan.

Exempel 4 David är stafettpsykolog

David arbetar som stafettpsykolog. Han har enskild firma med F-skatt och uppdrag över hela landet. Han arbetar som konsult framförallt på en mängd olika vårdcentraler där man behöver tillfällig förstärkning. Fakturering sker i firmans namn efter avslutade uppdrag.

Skatteverkets bedömning och svar:

David ska fakturera sina tjänster med utgående moms, 25 %. David bedriver inte någon vårdmottagning dit patienter ges vård, utan säljer sina tjänster till vårdcentraler som för egen räkning och under eget ansvar, tillhandahåller vården direkt till patienter. Davids tjänster anses snarare som att ställa sin arbetskraft till vårdcentralernas förfogande, och det är ett momspliktigt tillhandahållande.

Exempel 5 Farah startar eget och jobbar som underkonsult

Farah håller på att starta eget företag och tänkte börja med att ha uppdrag online för några större aktörer som erbjuder dessa tjänster. Hon blir då underkonsult och fakturerar utifrån sin firma och onlineföretagen erbjuder fasta arvoden per patientkontakt. Det är bolagen som handhar de tekniska systemen (appar och hemsidor där patientkontakterna sker) patientunderlaget och journalsystem. Den vård som ges sker inte i Farahs egen firmas namn utan i onlineföretagets.

Skatteverkets bedömning och svar:

Samma sak här som i 4), dvs. att Farah ska fakturera för sina tjänster med 25 % utgående moms. Det är inte en sådan vård som hon ger för egen räkning och under eget ansvar, utan snarare ett tillhandahållande av arbetskraft till sina kunder.

Exempel 6 Toru med egen verksam där arbetsgivaren till viss del betalar

Toru tar i sin egen verksamhet emot patienter där arbetsgivare betalar för en viss på förhand med arbetsgivaren överenskommen behandling, t.ex. ett visst antal terapisessioner inom ramen för en arbetsgivares rehabiliteringsansvar. Hans verksamhet fakturerar arbetsgivaren efter slutfört uppdrag.

Skatteverkets bedömning och svar:

I likhet med svaret i 3) har arbetsgivare visst ansvar att sina anställda som är i behov av det, får tillgång till behandlingen men bedriver inte en sådan psykologmottagning som tillhandahåller en sådan vård. Då måste arbetsgivaren hänvisa sina anställda till en sådan mottagning, Torus, som tillhandahåller vården direkt till dem. Det spelar ingen roll i bedömningen att det är arbetsgivaren som står för behandlingskostnader.