2017-01-26

Psykologidagarna 2017
”Social fobi vanlig orsak till skolfrånvaro”

AKTUELLT. -Social fobi hos ungdomar ligger ofta bakom skolfrånvaro och möts de inte av vuxna i skolan riskerar den psykiska ohälsan att utvecklas till mer allvarliga tillstånd.
Det säger Malin Gren Landell, psykolog och forskare och en av föreläsarna på Psykologidagarna 2017.  

Malin Gren Landell
Foto: David Brohede

 

Den 30-31 mars arrangeras Psykologidagarna 2017 i Stockholm, men flera nationella och internationella namnkunniga forskare bland föredragshållarna. Temat för årets psykologidagar är Förändring.

För Malin Gren Landell, psykolog och forskare men just nu utvecklingsledare på Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland, är förändring något hon verkligen hoppas kunna bidra till. Förändring för elever som väljer att inte gå till skolan, elever som känner att de saknar vuxenkontakt, kanske utsätts för mobbning eller lever med social fobi eller annan psykisk ohälsa som inte uppmärksammas av skolpersonal och elevhälsa.

Nyligen avslutade Malin Gren Landell ett utredningsuppdrag för Utbildningsdepartementet, i vilket hon bland annat analyserat orsaker till skolfrånvaro och föreslagit en rad åtgärder för att främja ökad närvaro. Ibland kan orsaken till skolfrånvaron vara social fobi bland unga, det ämne hon själv disputerade på 2010 vid Linköpings universitet, men det finns även en rad andra faktorer som kan ligga bakom. Problemet är stort, enligt Skolinspektionen har 20 000 elever i årskurs 1-9 en omfattande skolfrånvaro (hösten 2015).

Men det är lågt räknat, tror Malin Gren Landell, som ser Psykologidagarna som en bra möjlighet att sprida det man genom forskning verkligen vet om orsaker till frånvaro och medel för att främja ökad skolnärvaro.

-Jag vet att det finns ett stort intresse för att ta till sig ny kunskap ute i verksamheterna, men att i praktiken få in kunskapen som en del av verksamheten är ofta svårare. Psykologidagarna är ett bra forum för att föra ut ny kunskap som man ute i verksamheten inte hinner läsa in sig på eller diskutera, säger Malin Gren Landell.

När Utbildningsdepartementet skulle tillsätta en utredning om skolfrånvaro och främjandet av skolnärvaro sökte man den främsta experten på området i Sverige. Området är försummat, förklarar Malin Gren Landell, och det finns en brist på såväl forskning som expertis i landet. Själv har hon lång erfarenhet av att ha arbetat inom barnpsykiatrin. Hon har dessutom skrivit böcker riktade till både elevhälsan och lärare inom sina expertområden blygsel och rädslor hos barn, förebyggande arbete inom skolan samt skolfrånvaro.

-Vi behöver mer forskning om orsaker till skolfrånvaro. Men vi behöver även använda den kunskap som finns, till exempel att psykisk ohälsa - så som social fobi och separationsångest - ofta är en förklaring. Möts inte den ohälsan av vuxna inom skolan kan den utvecklas till depression eller andra mer allvarliga tillstånd, säger Malin Gren Landell.

Skolhälsovårdens uppgift är bland annat att främja skolnärvaro, men det är allt för få som i praktiken arbetar med närvarofrämjande åtgärder, uppger Malin Gren Landell. Elevhälsan verkar ofta allt för isolerat, för långt från lärarna, och måste hitta sätt att arbeta bredare och nå fler elever.

-Även om det till viss del handlar om för få psykologer inom elevhälsan är det långt ifrån bara en volymfråga. Den är en organisationsfråga som vilar på chefsnivå. I dag tar lärarna mycket själva och rektorerna organiserar inte arbetet för att främja en ökad tillgänglighet till elevhälsan.

Bland de förslag hennes utredning kommit fram till är att varje skola tillsätter en speciell funktion som har i uppgift att följa upp elevers skolfrånvaro.

-Vem det är spelar mindre roll. Det kan vara någon inom elevhälsan, en skolvärd eller lärare. Ett annat förslag är att en mottagande skola får särskild hjälp vid elevers skolbyte, vilket vi vet är en kritisk situation sett till skolfrånvaro, säger Malin Gren Landell.

Ett annat av utredningsförslagen är att det i Skollagen införs krav på att skolfrånvaro bland enskilda elever tidigt uppmärksammas och utreds. Dessutom föreslår Malin Gren Landell att det tillsätts en särskild utredning som ser över elevhälsans uppgift.

För att främja ökad skolnärvaro är bland annat möjligheten att skapa bra relationer med vuxna på skolan viktig, liksom arbetet mot mobbning och sätt att öka elevhälsans möjligheter att tidigt identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa bland elever.

-Det handlar om att ta ett större grepp som leder till förändring i skolan. Jag hoppas att de som lyssnar på mig på Psykologidagarna tar med sig idéer hur man själv kan åstadkomma positiva förändringar på sina egna arbetsplatser, säger Malin Gren Landell. 

Malin Gren Landells utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera har nu gått ut på remiss.

Som författare har hon givit ut Orolig och blyg i skolan. Att möta elever med vanliga och osynliga besvär (Natur & Kultur, 2014) och Evidensbaserad elevhälsa (Studentlitteratur, 2014).

Psykologidagarna den 30-31 mars på Stockholm Waterfront Congress Centre arrangeras av Psykologförbundet och IHPU Psykologutbildarna i samverkan med Psykologiguiden.