2017-03-13

Rättspsykologin bidrar till säkrare asylbedömningar

AKTUELLT. Migrationsverket tar hjälp av rättspsykologisk kompetens för att uppnå säkrare asylbedömningar. Huvudansvarig för ett nytt beslutsstöd till handläggarna är psykologiprofessor Pär Anders Granhag vid Göteborgs universitet.
-Bedömningarna är mycket svåra och här kan rättspsykologisk kunskap verkligen göra skillnad, säger Pär Anders Granhag.

Pär Anders Granhag

Det är den enskilde handläggaren på Migrationsverket som utifrån den asylsökandes egen berättelse ska avgöra huruvida den sökande har tillräckliga skäl för att få asyl. Berättelsen måste bedömas och värderas på ett korrekt och rättssäkert sätt. Att förstå de kopplingar som finns mellan grundläggande minnespsykologi, intervjumetodik och bedömning av tillförlitlighet kan vara helt avgörande för kvaliteten i dessa bedömningar.

Nu har Migrationsverket tillsammans med experter inom minnes- och rättspsykologi samt forskare i socialantropologi vid Göteborgs universitet utarbetat ett skriftligt beslutsstöd till handläggarna. Det vetenskapligt baserade beslutsstödet innehåller såväl minnespsykologisk kunskap som kunskap om tvärkulturell kommunikation och dess betydelse, och är tänkt att användas i Migrationsverkets utbildningar. Det ska även vara tillgängligt för Migrationsverkets medarbetare och andra som på olika sätt arbetar med migrationsprocessen.

Beslutsstödet tar bland annat upp minne och trauma, minne och tid, tillförlitlighetskriterier som detaljrikedom, återberättande av tal och dialoger samt realism. Ett särskilt kapitel ägnas åt barn, bland annat om barns minnesförmåga och att intervjua ett barn.

-Den förmedlade kunskapen i form av vårt beslutsstöd bidrar till att det i praktiken kommer att göras mer rättssäkra bedömningar, säger Pär Anders Granhag.

Beslutsstödet Värdering av muntliga utsagor har tillkommit inom ramen för projektet Bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för säkrare migration, som pågått mellan december 2015 och augusti 2016 vid Psykologiska institutionen och institutionen för kulturvetenskap vid Göteborgs universitet. Till projektet har även en referensgrupp varit knuten med flera internationella forskare på området.