2017-04-06

Samband mellan självskadebeteende och våldsbrottslighet

FORSKNING. Det finns ett samband mellan självskadebeteende och våldsbeteende mot andra. Det visar en ny studie från Karolinska institutet av bland andra psykologen Hanna Sahlin. Men studien ger inget stöd för att självskadebeteendet i sig orsakar våldsbrottslighet, snarare handlar det om en delad underliggande sårbarhet.

Det har länge misstänkts att det finns en koppling mellan självskadebeteende och en förhöjd risk för våld mot andra. Nu har forskare vid Karolinska institutet använt svenska register för att studera detta samband. Registren ger unika möjligheter genom att hela befolkningen ingår.

I studien ingick alla svenska medborgare födda 1982–1998, totalt 1 850 525 personer, som följdes från 15 års ålder. 55 185 av dessa vårdades under uppföljningstiden för självskadebeteende, 66 561 dömdes för våldsbrott och 8 155 vårdades både för självskadebeteende och dömdes för våldsbrott. Personer som någon gång vårdats för självskadebeteende hade fem gånger högre risk att dömas för våldsbrott än andra.

 

Hanna Sahlin
Foto: Stefan Zimmerman

Hanna Sahlin, psykolog, psykoterapeut och forskarstuderande på Institutionen för klinisk neurovetenskap, uppger att studien inte fann något stöd för att självskada i sig orsakar våldsbrottslighet. När forskarna undersökte risken för självskada hos våldsbrottsdömda fann de en liknande association. Det tyder på att självskadebeteende och att dömas för våldsbrott är uttryck för en delad underliggande sårbarhet.

Nästan lika många män som kvinnor vårdades för självskadebeteende under uppföljningsperioden. Risken att bli dömd för våldsbrott var särskilt hög (sju gånger högre) för kvinnor med självskadebeteende och missbruk jämfört med kvinnor utan självskadebeteende.

Även efter att forskarna justerat för tänkbara påverkande faktorer, såsom psykiatrisk samsjuklighet och socio-ekonomiska faktorer, kvarstod en fördubblad risk för våldsbrottsdom om man vårdats för självskadebeteende. Det gällde både när män och kvinnor analyserades separat och när de analyserades tillsammans.

Studien Association Between Deliberate Self-harm and Violent Criminality är publicerad i JAMA Psychiatry, online 5 april 2017, doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0338