2017-02-28

Samband mellan tonårströtthet och vuxenkriminalitet

FORSKNING. Trötta tonåringar löper ökad risk för att bli kriminella som vuxna. Det visar den första longitudinella studien om sambandet mellan tonårströtthet och kriminalitet. Risken för att begå brott i 29-årsåldern ökar 4,5 gånger, visar studien, som pekar på bakomliggande socioekonomiska villkor som en viktig faktor.

Foto: Istock photo

Sedan tidigare finns det vetenskapligt stöd för att sömnsvårigheter och trötthet bland tonåringar är förknippat med en ökad förekomst av antisocialt beteende, så som att bråka, stjäla eller luras. Men hur sömnsvårigheterna påverkar den drabbade på längre sikt har inte tidigare studerats.

I den nya studien, publicerad i Journal of Child Psychology and Psychiatry och utförd av forskare vid University of Pennsylvania och University of York,  ingick 101 pojkar i 15-årsåldern vid skolor i norra England. De fick själva bedöma den egna tröttheten på en sjugradig skala mellan klockan 13 och 15 under skoldagen. Tecken på antisocialt beteende bedömdes genom både självskattning och av lärare som haft pojkarna som elever under minst fyra år. Det fanns en stark korrelation mellan elevernas självskattning och lärarnas bedömning i fråga om antisocialt beteende. Även uppmärksamhetsförmåga och hjärnaktivitet mättes, bland annat med hjälp av EEG. Detta material samlades in för över 30 år sedan som en del i ett avhandlingsarbete.

När pojkarna nått 29 års ålder tog man reda på vilka av dessa som dömts för något brott genom en sökning i ett nationellt kriminalregister. Det visade sig att tonsårströtthet hos den grupp som studerats i 15-årsåldern ledde till en 4,5 gånger högre risk att bli kriminell som vuxen. Även då resultatet kontrollerades för den större förekomsten av antisocialt beteende under tonåren så kvarstod ett samband mellan tonårströtthet och ökad risk för brott senare i livet. Av de 101 pojkar som ingick i studien hade 17 procent begått ett grovt brott.

Den starkaste prediktorn för kriminalitet senare i livet var självrapporterad trötthet som tonåren, medan den uppmätta uppmärksamhetsförmågan bara till mindre del medierade en riskökning för kriminalitet.

Hur kan resultaten förklaras? En viktig faktor var deltagarnas socioekonomiska situation som tonåringar, tror forskarna. De fann ett signifikant samband mellan låg social klass, sociala motgångar och trötthet under dagen. Adrian Raine, professor vid University of Pennsylvania och en av forskarna bakom studien, uppger i Science Daily att det finns en kedja mellan trötthet under dagen och uppmärksamhetsproblem och som i sin tur kan vara kopplat till en försämrad hjärnfunktion, och att detta kan vara förenat med en ökad risk för att begå brott.

Det är enligt forskarna den första longitudinella studien som dokumenterat sambandet mellan sömnlöshet och trötthet under tonåren och kriminalitet senare i livet, och att resultaten pekar på att insatser för att minska tonåringars trötthet under dagen kan vara en möjlig väg för att åtminstone till viss del förebygga antisocialt beteende i tonåren och kriminalitet senare i livet.

Studien Adolescent daytime sleepiness as a risk factor for adult crime är publicerad i senaste numret av Journal of Child Psychology and Psychiatry doi:10.1111/jcpp.12693