2015-11-01

Provfrågor - Exempel

Exempel på frågor vid Examination för STP:s Certifikat för användning av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet

 • Vad utmärker ett psykologiskt test? 
 • Vid innebär standardisering av ett test?
 • Hur kan man beräkna reliabiliteten på ett test? Ange några olika metoder.
 • Spearman och Vernon antar båda en generell begåvningsfaktor, oftast benämnd g-faktorn. Beskriv deras begåvningsmodeller, och ange likheter och skillnader mellan dessa.
 • Testanvändaren har ofta att ta ställning till etiska frågor, varav två av de viktigaste berör skydd mot intrång i privatlivet samt sekretess. Diskutera vad dessa termer innebär, i vilka situationer de är särskilt relevanta, samt hur man värnar testtagarnas integritet.
   
 • Beskriv i verbala termer de generella principerna för användning av faktoranalys vid konstruktion av test och testbatterier. Beskriv fördelar och begränsningar.
 • Beskriv Hans Eysencks personlighetsteori. Ange hur faktoranalys använts vid utveckling och prövning av denna teori.
 • Vid användning av personlighetstest är det viktigt att ta hänsyn till hur uppriktiga och "sanna" svaren är. Detta har man försökt lösa på olika sätt. Ange hur detta problem kan hanteras med exempel från några personlighetstest.
 • Beskriv innebörden i "den enskilda mätningens medelfel" och ange vilken praktisk nytta detta mått har.
 • Ange ett antal motiv för varför prediktiv validitet ska bestämmas vid urvalstestning.
   
 • Beskriv de viktigaste skillnaderna mellan begåvnings- och personlighetstest.
 • Vilken är den högsta (teoretiska) prediktiva validiteten ett test kan uppnå om dess reliabilitet är 0.50? Resonera kring konsekvenserna av denna princip.
 • Vid konstruktion av ett test är det viktigt att få en uppfattning om testets mättillförlitlighet.
 • Beskriv de väsentligaste metoderna för att bestämma testets mättillförlitlighet.Vilket mått bör användas vid tolkning av ett enskilt testresultat? Hur är detta relaterat till testets reliabilitet?
 • Beskriv den hierarkiska begåvningsmodellen. Vilka konsekvenser har denna modell för utvärderingen av resultat från testbatterier?
 • Beskriv i verbala termer de generella principerna för användning av faktoranalys vid konstruktion av test och testbatterier. Diskutera särskilt effekter av hur stickprovet görs för en standardisering av ett testbatteri.
 • Två validitetsbegrepp för testkonstruktion och testanvändning är begreppsvaliditet och prediktiv validitet. Definiera dessa begrepp och beskriv hur de är relaterade till varandra.
 • Nämn några väsentliga förutsättningar för att återkopplingen av testresultaten till den testade och till uppdragsgivaren verkligen uppfyller urvalsprofessionens kvalitetskriterier.
 • Ange och resonera om vilka moment i ett urvalsprojekt som testledare respektive ansvarig för testningen har ansvar för.
 • Beskriv femfaktormodellen samt ange och diskutera kritiska moment som kan anföras mot användningen av densamma vid personalurval.

Att läsa inför certifiering
Birgitta Rudberg: Statistik. Att beskriva och analysera statistiska data. Studentlitteratur, 1997.
Kommentar: Grundläggande statistik.

Körner och Wahlgren: Statistiska metoder. Studentlitteratur.
Kommentar: Lite mer avancerad statistik.

Hunter Mabon: Arbetspsykologisk testning. Psykologiförlaget, 2001.

Anastasi, A och Urbina, S: Psychological Testing. Prentice Hall, 1997.

Kline, Paul: Handbook of Psychological Testing. Routledge, 1999. Paperbackv