Behandling av personuppgifter vid ackreditering av kurser inom ramen för Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning

Giltig från och med 2018-05-25

Allmänt

Sveriges Psykologförbund behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg. Utgångspunkten vid all personuppgiftsbehandling är att respektera din integritet och dina rättigheter.

Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” och utvärderar löpande riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

I den här policyn informerar vi om vilka personuppgifter vi behandlar vid Ackreditering av specialistkurser, för vilka ändamål behandling sker, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss m.m.

Vilka typer av uppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem

Vid ackreditering av specialistkurser inhämtas de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som ansöker om att få ge en specialistkurs. Även personuppgifter om övriga kursansvariga/föreläsare samt examinatorer samlas in. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är namn, kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnummer, e-postadress, adress och anställningsuppgifter och befattning/titel.

Det är viktigt - för både dig och oss - att de personuppgifter vi behandlar är riktiga. Vi behöver därför få veta om dina uppgifter skulle förändras.

De personuppgifter vi hanterar kan samlas in vid olika tillfällen, bl.a:

 • I samband med ansökan om att få ge en specialistkurs
 • När du uppdaterar information om kursen eller söker reackreditering
 • Vid dina kontakter med oss i övrigt, t.ex. när du mejlar eller ringer
 • Vid besök på våra webbplatser; trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.  

Vad använder vi dina uppgifter till

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ackrediteringen av specialistkurser.

Uppgifterna i tjänstgöringsintyget behöver vi för att kunna bedöma om du och/eller övriga som medverkar på kursen uppfyller de kvalifikationskrav som är en förutsättning för att vi ska kunna godkänna kursen/kurserna.

Gällande lagstiftning kräver att vi har en s.k. rättslig grund för de behandlingar som utförs. Vi använder följande rättsliga grunder vid våra behandlingar av personuppgifter i samband med ackrediteringar.

 • Behandlingen av ansökan om att få anordna en specialistkurs och administrationen av uppgifter i vårt ackrediteringsregister sker efter en intresseavvägning.
 • Behandlingen av personuppgifter efter ackreditering av kurser är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vårt specialistreglemente utgör.

I särskilda fall kan behandlingen komma att ske efter att samtycke har lämnats till den. Ett samtycke lämnas alltid separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Framförallt gäller det under den tid du anordnar specialistkurser.

När du avslutat som anordnare av specialistkurser behöver vi ändå behålla dina personuppgifter en tid. Detta för att vi ska kunna hantera bedömningar av, och eventuella rättelser rörande STP-psykologers specialistbehörighet.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Utgångspunkten vid all personuppgiftsbehandling som specialistutbildningen utför är att respektera din integritet och dina rättigheter.

I vissa fall delar vi med oss av dina uppgifter till utomstående. Uppgift om vem som anordnar vilka kurser ur ackrediteringsregistret lämnas ut till utomstående på förfrågan. Övriga personuppgifter i registret; kontaktuppgifter m.m. lämnas då inte ut.

Uppgifter kan komma att lämnas till samarbetspartners eller företag och organisationer som behandlar uppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi kan även komma att lämna uppgifter till andra mottagare om vi enligt lag eller myndighetsbeslut skulle vara skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av policyn hittar du kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information om och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.

Vi raderar dina uppgifter om:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
 • du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan således inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Till exempel gäller det om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka informationen om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
 • om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
 • i väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund och till vårt dataskyddsombud


Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Kontakta Sveriges Psykologförbund på 08–56706400 eller post@psykologforbundet.se

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Sveriges Psykologförbund är Personuppgiftsansvarig

Sveriges Psykologförbund är ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för specialistutbildningen och för vårt specialistregister. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till dataskyddsombud@saco.se.