Krav och riktlinjer för specialistkurser

En specialistkurs definieras av den avancerade nivå som bygger på psykologutbildningen som grundkompetens. Kraven på en specialistkurs rör:Nivå, specialitet, anknytning till evidensbaserad psykologisk praktik, och omfattning.

Ett ytterligare krav är en kursbeskrivning där syfte, innehåll, lärandemål och examinationsformer finns tydligt formulerade. I ansökan om ackreditering ska det framgå för vilken/vilka specialiteter kursens innehåll är relevant.

Nivå

En specialistkurs för psykologer ska innebära utbildning på en nivå som är högre än den som gäller för grundutbildning för psykologer. En hel specialistutbildning som till betydande del skulle bestå av kurser som också riktar sig till andra yrkesgrupper utgör i princip inte en trovärdig, ändamålsenlig psykologspecifik specialisering. En specialistkurs ska vara avsedd för legitimerade psykologer som avser att bli specialister.

En kurs kan undantagsvis ligga på grundnivå och vara öppen för flera yrkesgrupper om kursens innehåll är inom ett angränsande ämne till psykologi (ex. farmakologi, pedagogik, arbetsrätt, ekonomisk psykologi) och kursen bedöms relevant som specialistkurs.

Vad gäller kurser inom psykologisk behandling/psykoterapi är kraven att kurserna är exklusiva för psykologer. Med detta menas att endast psykologer ska vara behöriga att gå kursen. Undantag från ovan görs för universitet eller motsvarande med examensrätt för psykologprogrammet eller psykoterapeutprogrammet. För att en sådan universitetskurs som inte direkt är anpassad till psykologers unika förkunskaper ska ge specialistkunskap för psykologer krävs särskilda lärandemål, anpassat kursinnehåll och särskild examination för psykologerna.

En specialistkurs bör integrera följande tre typer av lärandemål:

  • Kunskap och förståelse
  • Färdighet och förmåga
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt

Tyngdpunkten kan ligga på en eller två av dem, men kursdeltagaren skall kunna visa att samtliga lärandemål har tillägnats på en hög nivå. För att öka möjligheterna för deltagarna att kunna använda sig av de nya kunskaperna är det viktigt att kurserna består både av föreläsningar och mer praktiska övningsmoment som workshops/rollspel/utbyte av erfarenheter med andra kursdeltagare, diskussion kring konkreta problem osv.

Avsedd specialitet - fördjupnings/breddkurser

Kurser kan vara av två slag:

  • Fördjupningskurs - som tillför specifik kunskap för en specialitet.
  • Breddkurs - som tillför relevant men inte specialitetspecifik kunskap.

Vid ansökan om ackreditering ska den sökande, i form av kursarrangör eller motsvarande, ange för vilken eller vilka specialiteter kursen är avsedd. Vänligen se vilka specialiseringsalternativ (länk) som finns inom specialistutbildningen.

Specialistkansliet ackrediterar/godkänner kurser för vilken/vilka inriktningar kursen i första hand är relevant. Detta betyder att kursen automatiskt blir godkänd för ST-psykologer som väljer inriktningen inom vilken kursen är ackrediterad. Detta kan även innebära att kursen kan tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser den blivande specialisten genomgått.

Fördjupningskurser

En fördjupningskurs utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialistinriktning. En fördjupningskurs är inriktningsspecifik, dvs. bidrar till kunskapsutveckling som endast är viktig och relevant inom specialiteten. Undantaget är inriktningar som överlappar varandra, då en kurs kan utgöra fördjupning för mer än en inriktning.

Breddkurser

En breddkurs har relevans för en eller flera specialistinriktningar eller hela specialistområden, men utgör inte som breddkurs del av den kunskapsmassa som definierar en specialistinriktning. En kurs kan både förmedla inriktningsspecifik kunskap och vara fördjupningskurs för en inriktning och samtidigt utgöra breddkurs för en eller flera andra inriktningar.

Evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP)

Kursanordnaren ska i ansökan om ackreditering ange på vilket sätt kursinnehållet anknyter till EBPP, med en kort motivering och referenser till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omfattning

En ackrediterad specialistkurs ska omfatta minst fem veckors heltidsstudier. Minst 24 lärarledda undervisningstimmar, utöver examination. Mängden kurslitteratur skall motsvara kursens tidsmässiga omfattning. (Ett riktvärde kan vara 700 sidor vid fem veckors heltidsstudier). Litteraturen kan bestå av vetenskapliga artiklar och aktuella läroböcker. Om muntlig examination sker, kan 1h/student vara ett riktmärke.

En fördjupningskurs behöver ha en sådan bredd att den minst kan utgöra 1/4 av det samlade kravet på fördjupning inom specialistutbildningen. Således är det formulerande omfånget ett minimum för att en kurs ska kunna utgöra en specialistkurs. Vid ansökan om ackreditering förväntas sökande, i form av kursarrangör eller motsvarande, precisera hur stor andel av en hel specialistutbildning sökande anser att kursen skall utgöra. Kortare kurser eller workshops kan inte kombineras och adderas för att sammanlagt motsvara värdet av en specialistkurs. 

Kursbeskrivning

En specialistkurs behöver ha en fullständig kursbeskrivning för att bedömas för ackreditering. En specialistkurs skall ha definierade, examinerbara lärandemål samt en syftes- och innehållsbeskrivning. Fullständig litteraturlista skall bifogas ansökan.

Examination

Examinationsformerna kan variera. Ett individuellt moment skall ingå i examinationen. Examinator skall vara specialistpsykolog med tidigare erfarenhet av utbildningsadministration eller vara disputerad inom fältet. Det ska finnas en röd tråd mellan syfte, innehåll, lärandemål och examination. Lärandemål ska ställas mot kursinnehållet och vara prövbart genom examinationen för kursen. Det ska framgå hur examinationen säkerställer att deltagaren fått med sig de kunskaper som kursen syftar till att ge.

Utvärdering

En förutsättning för ackreditering är att kursen utvärderas. Det åligger varje kursansvarig att ordna utvärdering av kursen från deltagande psykologer och delge specialistkansliet resultatet av denna utvärdering. En förutsättning för re-ackreditering av en specialistkurs är att specialistkansliet tagit del av utvärderingen från föregående kurstillfälle.