Ansök till Specialistutbildningen

För att vara behörig att ansöka till specialistutbildingen krävs att du är legitimerad psykolog och arbetar verksamt inom den specialitet du ansöker till

 

När du ansöker till Specialistutbildningen fyller du i den digitala ansökningsblanketten där du anger specialitet, kontakt- och faktureringsuppgifter.

Tjänstgöringsintyg

I ansökan ska ett aktuellt tjänstgöringsintyg bifogas - använd avsedd mall. I intyget definierar du tillsammans med din arbetsgivare hur ditt arbete ser ut. Egenföretagare behöver styrka arbetsinnehåll med intyg från uppdragsgivare eller annan relevant part, bokföringsredovisning eller motsvarande underlag.

Kopia på Psykologlegitimation

(om du inte är medlem i Psykologförbundet)
En vidimerad kopia på din psykologlegitimation (utfärdad av Socialstyrelsen), ska bifogas i ansökan.

När din ansökan är handlagd får du en antagningsbekräftelse på den mailadress du angett i ansökan.

Därefter kommer en faktura på granskningsavgiften till den fakturaadress du angivit i ansökningsblanketten.

Information om hantering av de personuppgifter som lämnas i ansökan till Specialistutbildningen

Sveriges Psykologförbund är ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för specialistutbildningen och för vårt
specialistregister. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Psykologförbundet ändamålen med och medlen för behandlingen.
Här informerar vi om de personuppgifter som specialistutbildningen behandlar, för vilka ändamål behandling sker, den rättsliga grunden för
behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss m.m.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera din specialistutbildning hos oss. Uppgifterna i tjänstgöringsintyget och inkomstuppgifter för egenföretagare behöver vi för att kunna bedöma om du uppfyller de tjänstgöringskrav som är en förutsättning för antagning och erhållande av specialistbehörighet. Om du inte lämnar dessa uppgifter.

Gällande lagstiftning kräver att vi har en s.k. rättslig grund för de behandlingar som utförs. Vi använder följande rättsliga grunder vid våra
behandlingar av dina personuppgifter.

• Behandlingen av ansökan om antagning till utbildningen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås
genom antagning till specialistutbildningen.
• Behandlingen av personuppgifter efter antagning till utbildningen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vårt
specialistreglemente utgör.
• Administrationen av uppgifter i vårt specialistregister sker efter en intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att ha
kontroll över och kunna ge information vid förfrågningar om vilka som är specialister och inom vilka specialiteter.

I särskilda fall kan en behandling ske efter att du har lämnat ditt samtycke till den. Ett samtycke lämnas alltid separat och du kan alltid återkalla
det genom att kontakta oss.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Utgångspunkten vid all personuppgiftsbehandling som specialistutbildningen utför är att respektera din integritet och dina rättigheter.
I vissa fall har vi behov av att dela med oss av dina uppgifter till utomstående. Uppgift om specialistbehörighetsstatus ur specialistregistret lämnas ut till utomstående på förfrågan. Övriga personuppgifter i registret; namn, personnummer och kontaktuppgifter m.m. lämnas då inte ut.

Om du har samtyckt till att vara mentor lämnar vi vid förfrågningar från STP-psykologer ut ditt namn och de kontaktuppgifter till din arbetsplats som du har angivit i ansökan om specialistbehörighet

Uppgifter kan komma att lämnas till samarbetspartners eller företag och organisationer som behandlar uppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi kan även komma att lämna uppgifter till andra mottagare om vi enligt lag eller myndighetsbeslut skulle vara skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Rätt till information om och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina
personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Rätt till rättelse

Om personuppgifterna vi behandlar är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.
Vi raderar dina uppgifter:

• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
• om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än
ditt intresse;
• om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
• om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan således inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Till exempel gäller det om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka informationen om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;
• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
• Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsligt anspråk; eller
• I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.


I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund och till vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, kontakta;
Sveriges Psykologförbund,
Box 3287,
103 65 Stockholm
Telefon: 08–56706400
E-post: specialist@psykologforbundet.se

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta
vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till dataskyddsombud@saco.se.

Ansökan till specialistutbildningen

Medlem i Sveriges Psykologförbund
Jag har läst och tagit del av information om hantering av de personuppgifter som lämnas i ansökan till Specialistutbildningen