Tjänstgöringsintyg

En specialistkompetens skall representera kunskaper baserade på aktuell psykologisk vetenskap, omsatt i praktisk nytta. Psykologers grundutbildning är till största del teoretisk.
Därför behöver specialistutbildningens tonvikt ligga på tillämpning i praktisk yrkesutövning.

En specialist förväntas kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter och hantera tidigare obekanta och komplexa situationer inom ramen för sitt specialistområde.
För att erhålla specialistbehörighet krävs motsvarande fem års heltidsarbete inom specialistområdet.
Det åligger den blivande specialisten att redogöra för och motivera den fördjupning och progression som skett mot allt mer komplexa arbetsuppgifter.

I ansökan till specialistutbildningen ska därför avsett tjänstgöringsintyg bifogas. Syftet med intyget är att visa att du är verksam inom den specialistinriktning du ansökt till. Intyget behöver ha ett aktuellt datum och vara undertecknat av din arbetsgivare.

Egenföretagare använder sig av ett annat avsett intyg. 
För egenföretagare och anställda ägare i fåmansbolag gäller också följande krav på styrkande av inriktningsrelevant arbetserfarenhet:
Vi behöver för all tid som önskas räknas som relevant arbetserfarenhet få bokföring som styrker detta. Bokföringen behöver vara så preciserad att det framgår att inkomster härrör från relevant arbete. Utöver bokföring för hela åberopad period behöver arbetserfarenheten också styrkas med deklarationsunderlag i form av bilaga NE (tidigare N1 eller N2) för egenföretagare, N3A och INK4 för handelsbolagsverksamhet, samt INK2 och NE för aktiebolagsverksamma. 

För att få ut din specialistbehörighet när samtliga utbildningsmoment är genomförda, behöver du komplettera med ett mer utförligt tjänstgöringsintyg där du specificerar dina arbetsuppgifter inom specialistinriktningen.
I intyget ska också framgå att du varit verksam inom den relevanta specialistinriktningen i motsvarande 5 års heltidstjänst, varav minst 3 år måste vara  under Specialistutbildningens gång. Arbetserfarenheten som ska tillgodoräknas får inte vara äldre än 10 år.