Introduktionskurs

Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen. Den är gemensam för samtliga specialiteter och ska lägga grunden för fortsatt fördjupning och tillämpning i specialistkollegium och övriga kurser inom specialiseringen.

Syftet med introduktionskursen är att arbeta med professionens gemensamma förutsättningar och fördjupa professionellt förhållningssätt i utvecklingen till specialist.

Kursen ger de blivande specialisterna en introduktion i vilket ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition samt dess möjligheter. Målet är att utrusta deltagarna med redskap att självständigt kunna utveckla sitt arbete som specialistpsykolog och leda arbetet gällande frågor om profession, etik, juridik, evidens och jämlikt bemötande, både på en övergripande nivå och inom sitt specialistområde.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen berör specialistpositionen, etik, lag och förordning, professionell självreflektion, evidensbaserad psykologisk praktik, ledarskap samt reflektion över psykologidisciplinen och det egna yrkesutövandet i förhållande till jämlikhetsperspektiv.

Kursen är på specialistnivå med omfattande eget arbete inför, under och efter kursdagarna. Undervisningen är webbaserad och består av förberedelseuppgifter, föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Behörighet

För att kunna tillgodoräkna sig introduktionskurs och specialistkollegium är en förutsättning att man är antagen till specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas. Det innebär att man inte kan ekvivalera dessa utbildningsmoment i efterhand. Registrering av genomgången och godkänd introduktionskurs hos IHPU sker automatiskt i STP-psykologens utbildningsprofil.

Kunskapskontroll och examination

För samtliga moment gäller obligatorisk närvaro som kunskapskrav. Kursen examineras skriftligt genom ett arbetspapper och muntligt genom ett avslutningsseminarium. Delmomenten evidens och ledarskap examineras genom eget arbete och aktivt deltagande under kursdagarna.

Omexamination
Den som blir underkänd eller är förhindrad att delta vid examinationstillfället har ett år på sig att, mot avgift, delta på examination vid kommande kursomgångar. Anmäl ditt intresse av deltagande till ihpu@psykologforbundet.se så tilldelas du en plats och får vidare information.

Frågor och svar

Jag har gått gamla introduktionskursen, kan jag komplettera med något från nya introduktionskursen?
Nya introduktionskursen är en helt ny kurs och det finns tyvärr inga möjligheter att komplettera gamla med delar av nya introduktionskursen. Däremot är du välkommen att gå nya introduktionskursen, även om du har gått gamla, på samma villkor som alla andra och samma avgift.

Jag har redan börjat ett gammalt specialistkollegium, kan jag ändå gå den nya introduktionskursen?
Ja det går bra att ändå börja en ny introduktionskurs. Introduktionskursen är en fristående kurs som trots påbyggnadsdelen i specialistkollegium ger fristående och viktiga kunskaper om ledarskap (och övriga områden) och utgör en helhet i sig.

Anmälan