Introduktionskurs

Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen. Den är gemensam för samtliga områden och ska lägga grunden för fortsatt fördjupning och tillämpning i specialistkollegium.

Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa professionens gemensamma förutsättningar i form av professionella och juridiska ramar och etiska betingelser, samt att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt mot utvecklingen till specialist. 


Innehållsmässigt kommer kursen att beröra specialistrollen, etik, lag och förordning, professionella frågor, kulturell och professionell självreflektion, rollen som ledare, handledare, lärare och konsult.

Upplägg

Det pågår för närvarande ett arbete för att Specialistutbildningen i sin helhet skall få en tydligare styrning, bland annat för att få en mer sammanhållen och integrerad utbildning. En del i detta är introduktionskursen, som tillsammans med specialistkollegium, sannolikt kommer att knytas närmare varandra och utökas med moment t.ex som förbereder för specialistarbetet.

En översyn av introduktionskursen har diskuterats redan tidigare och att det har setts ett behov av att integrera juridik- och etik-avsnitten mer och inte bara ha med dessa som separata delar. Därav har kursen utökats med ytterligare en dag från årsskiftet.

För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas. Det innebär att man inte kan ekvivalera dessa utbildningsmoment i efterhand om detta krav inte uppfylls.

Registrering av genomgången och godkänd Introduktionskurs hos IHPU sker automatiskt i STP-psykologens utbildningsprofil