Specialistkollegium

Specialistkollegiet löper genom specialistutbildningen och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen. En arbetsgrupp av åtta blivande specialister leds av en erfaren specialist, en mentor. Gruppen träffas fyra dagar per år under tre års tid.

Specialistutbildningen omfattar flera moment som var för sig och tillsammans bidrar till specialistpsykologens kompetens:

 • Fördjupad teoretisk kompetens inom vald specialitet
 • Ökad yrkesskicklighet inom vald specialitet
 • Fördjupad professionsteoretisk, etisk och yrkesjuridisk kompetens

Den tredje av dessa delar representeras i specialistutbildningen av introduktionskursen och specialistkollegiet. Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i rollen som specialist. Momentet förbereder specialistpsykologen för att kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar och företräda psykologprofessionen och ämnesinriktningen.

Innehållsmässigt innebär detta ett forum för analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, metodutveckling, kunskaps- och färdighetsöverföring, och samverkan med andra professioner.

Här kan du läsa mer om specialistkollegiets olika delar

Syfte

Specialistutbildningen omfattar flera moment som var för sig och tillsammans bidrar till specialistpsykologens kompetens:

 • Fördjupad teoretisk kompetens inom vald inriktning
 • Ökad yrkesskicklighet inom vald specialitet, där specialistkunskaperna omsätts    
 • Fördjupad professionsteoretisk, etisk och yrkesjuridisk kompetens som säkerställer att specialistpsykologen kan axla det utvidgade ansvar som specialistrollen innebär

Den tredje av dessa delar representeras i specialistutbildningen av introduktionskursen och specialistkollegiet. Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen. Genom att i en vänlig och stödjande miljö uppmuntra till gemensamma diskussioner utifrån konkreta situationer och problematiker som deltagarna upplevt i sin yrkesvardag, integreras de teoretiska inslagen i utbildningen med de mer praktiska.

En specialistroll innebär en förändring av den egna yrkesidentiteten och den professionella relationen till kollegor och andra yrkesgrupper. Det innebär också förändrade arbetsuppgifter och en ny position i organisationen. I specialistrollen ligger ett ansvar att leda, utveckla och utbilda inom det egna kunskapsområdet. Det huvudsakliga syftet med specialistkollegiet är att stärka yrkesidentiteten utifrån dessa nya kunskaper. Kollegiet ska förbereda specialistpsykologen för att kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar och företräda psykologprofessionen och ämnesinriktningen. Innehållsmässigt innebär detta ett forum för analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, metodutveckling, kunskaps- och färdighetsöverföring, och samverkan med andra professioner.

Lärandemål

Under specialistkollegiet ska deltagaren visa förmåga att:

 • Att identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten.
 • Att identifiera relevanta dilemman i yrkesutövningen som specialistpsykolog och ge förslag på lämpliga åtgärder och ett professionellt förhållningssätt vid risk- och konsekvensanalyser av den egna verksamheten.

Efter avslutat specialistkollegium ska deltagaren ha fördjupad kunskap och förståelse för vad specialistrollen innebär när det gäller:

 • Att axla rollen som ledare för den psykologiska verksamheten, psykologprofessionen och ämnesinriktningen.
 • Att leda och delta i evidensbaserad metodutveckling (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten.
 • Att leda och delta i kartläggning och planering av kompetensförsörjning av sin profession inom den egna verksamheten såväl som mer övergripande inom det egna ämnesområdet.
 • Att självständigt ansvara för evidensbaserad kunskaps- och färdighetsöverföring gentemot den egna och andra professioner.
Innehåll

Innehållsmässigt ska några centrala aspekter av specialistrollen behandlas:

 • Ledarskap och organisation
 • Professionella, etiska och juridiska dilemman
 • Samverkan med andra yrkesgrupper
 • Handledarskap, konsultation, utbildning och rådgivning
 • Evidensbaserad praktik

Deltagarna ansvarar för sitt eget lärande genom att bereda relevanta frågeställningar till gruppen. Frågeställningar väljs i samråd med mentor, lyfts och genomarbetas på ett sätt som leder till kunskaps- och färdighetsutveckling.

Exempelvis kan några av deltagarna ha som uppgift att bereda en längre presentation eller diskussion kring ett tema, alternativt kan man ha ett tema och samtliga deltagare förbereder en kortare presentation kring det aktuella temat. 

Arbetet sker med hänsyn till etiska, professionsteoretiska, organisatoriska och ämnesmässiga perspektiv utifrån aktuellt kunskapsläge. Mentor och deltagare ansvarar tillsammans för att avsedda teman lyfts och genomarbetas.

Loggbok

Loggbok ska användas som metodik för att främja ansvar för eget lärande och utveckling. Genom loggboken ska den enskilde deltagaren formulera individuella mål inom de generella lärandemålen som specialistkollegiet har. Vidare ska deltagaren definiera konkreta aktiviteter för att uppnå egna mål och delmål.

Deltagaren ansvarar själv för att omsätta målen till praktik i sin yrkesvardag. Kollegiet fungerar som kontinuerlig uppföljning och stöd i detta arbete. De eventuella dilemman och svårigheter som uppstår kan utgöra diskussions- och analyspunkter under kollegieträffarna. Samtliga deltagare ska aktivt bidra med feedback, råd och stöd till varandra. 

Omfattning och ramar

Omfattningen av kollegium är 72 timmar, jämt fördelade på sex terminer. Kollegierna är områdesövergripande och bör innehålla deltagare från olika inriktningar.

Varje enskild deltagare ansvarar för att hålla en god struktur vid mötena och bidra till ett gott samarbetsklimat. Mentorn har ytterst ansvar för att varje deltagare ges utrymme och kommer till tals. Sekretess råder inom kollegiet.

Den exakta utformningen av kollegierna formuleras i gruppen och följs upp kontinuerligt. Mentorn ansvarar för att regelbundet utvärdera kollegiet efter specialistkollegiets mål och innehåll. Se bilaga för mer utförlig beskrivning av upplägg och innehåll. 

Deltagarna förutsätts noggrant iaktta etisk uppförandekod under hela specialistkollegiet. En övergripande princip är att den blivande specialistpsykologen ska kunna vara förvissad om att känslig information som delas mellan deltagarna om personer, händelser eller organisationer inte kommer att spridas utanför kollegiet. I övrigt förutsätts den blivande specialisten följa Sveriges Psykologförbunds etiska riktlinjer. Deltagare som brister i etisk uppförandekod avskiljs från kollegiet.

Kurskrav

För att påbörja specialistkollegium krävs att man är antagen till specialistutbildningen. Godkännande av specialistkollegium sker genom:

 • 100 % närvaro, och vid behov komplettering
 • Efterföljande av etisk uppförandekod
 • Aktivt deltagande kollegiet igenom (med vilket menas att bidra med innehåll, reflektion, analys, engagemang, stöd, feedback samt använda sig av loggboken)
 • Redogörelse för det egna lärandet under kollegiet och utvecklingen mot specialistrollen  
 • Inlämnad utvärdering av hela specialistkollegiet (som IHPU genomför)

Det är sedan en tid rekommenderat att inleda specialistutbildningen med Introduktionskursen, och det är önskvärt att den är examinerad innan specialistkollegiet påbörjas. På sikt kan detta bli ett obligatoriskt krav för att kunna påbörja specialistkollegium.