Specialistkollegium

Specialistkollegiet löper genom specialistutbildningen och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen. En arbetsgrupp av åtta blivande specialister leds av en erfaren specialist, en mentor. Gruppen träffas fyra dagar per år under tre års tid.

Specialistutbildningen omfattar flera moment som var för sig och tillsammans bidrar till specialistpsykologens utveckling:

 • Fördjupad teoretisk kompetens inom vald specialitet
 • Ökad yrkesskicklighet inom vald specialitet
 • Fördjupad kompetens avseende professionsfrågor, ledarskap, etik- och juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad praktik.

Den tredje av dessa delar representeras i specialistutbildningen av introduktionskursen och specialistkollegiet. Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i rollen som specialist. Momentet förbereder specialistpsykologen för att kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar och företräda psykologprofessionen och ämnesinriktningen.


 

Här kan du läsa mer om specialistkollegiet:

Syfte

Specialistkollegiet syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen. Genom att i en vänlig och stödjande miljö uppmuntra till gemensamma diskussioner utifrån konkreta situationer och dilemman som deltagarna upplevt i sin yrkesvardag, integreras de teoretiska inslagen i utbildningen med de mer praktiska.

En specialistroll innebär en förändring av den egna yrkesidentiteten och den professionella relationen till kollegor och andra yrkesgrupper. Det innebär också förändrade arbetsuppgifter och en ny position i organisationen. I specialistrollen ligger ett ansvar att leda, utveckla och utbilda inom det egna kunskapsområdet. Det huvudsakliga syftet med specialistkollegiet är att stärka yrkesidentiteten utifrån dessa nya kunskaper. Kollegiet ska förbereda specialistpsykologen för att kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar och företräda psykologprofessionen och ämnesinriktningen.

Lärandemål


Visa förmåga att:

 • Identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten.
 • Identifiera relevanta dilemman i yrkesutövningen som specialistpsykolog och ge förslag på lämpliga åtgärder och ett professionellt förhållningssätt vid risk- och konsekvensanalyser av den egna verksamheten.

Fördjupad kunskap och förståelse för vad specialistrollen innebär när det gäller:

 • Att axla rollen som ledare för den psykologiska verksamheten, psykologprofessionen och ämnesinriktningen.
 • Att leda och delta i evidensbaserad metodutveckling (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten.
 • Att leda och delta i kartläggning och planering av kompetensförsörjning av sin profession inom den egna verksamheten såväl som mer övergripande inom det egna ämnesområdet.
 • Att självständigt ansvara för evidensbaserad kunskaps- och färdighetsöverföring gentemot den egna och andra professioner.

Innehåll

Under specialistkollegiet får deltagaren via övning och reflektion utvecklas tillsammans med STP-psykologer från andra specialiteter och verksamheter. Bredden i deltagargruppen ökar möjligheten att få syn på det psykologgemensamma och hur det kan vara till nytta inom det egna specialistområdet.

Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik.                     

Mentor och deltagare ansvarar tillsammans för kollegiets innehåll och att avsedda teman lyfts och genomarbetas. 

Ledarskapsmoment

Specialistkollegium som startas hösten 2022 eller senare kommer att innehålla ett obligatoriskt ledarskapsmoment. Momentet omfattar fyra av 12 träffar och innehåller inläsning, reflektion och diskussion gällande ledarskap och följarskap. Under momentet får deltagarna genomföra eget arbete med bland annat organisationsanalys och ett mindre utvecklingsuppdrag i egen verksamhet. 

Omfattning och ramar

Omfattningen av kollegium är 72 klocktimmar, jämnt fördelade på sex terminer (två heldagar per termin under tre år). Kollegierna är områdesövergripande och bör innehålla deltagare från olika inriktningar.

Varje enskild deltagare ansvarar för att hålla en god struktur vid mötena och bidra till ett gott samarbetsklimat. Mentorn har ytterst ansvar för att varje deltagare ges utrymme och kommer till tals. Sekretess råder inom kollegiet. En övergripande princip är att den blivande specialistpsykologen ska kunna vara förvissad om att känslig information som delas mellan deltagarna om personer, händelser eller organisationer inte kommer att spridas utanför kollegiet. I övrigt förutsätts den blivande specialisten följa Sveriges Psykologförbunds etiska riktlinjer. 

Kurskrav

För att påbörja specialistkollegium krävs att man är antagen till specialistutbildningen.

Specialistkollegiet examineras genom aktivt deltagande i diskussioner samt godkända deluppgifter. Mentorn gör en bedömning om den blivande specialisten har uppnått lärandemålen. Vid tveksamhet bör detta kommuniceras i ett så tidigt skede som möjligt till den blivande specialisten.

Samtliga seminarier är obligatoriska. Kursen examineras genom aktivt deltagande i diskussioner samt godkända deluppgifter. För godkänt betyg krävs närvaro, aktivt deltagande och godkänt genomförande av samtliga uppgifter som ingår i kursen. Mentorn gör en bedömning om den blivande specialisten har uppnått lärandemålen. Vid tveksamhet bör detta kommuniceras i ett så tidigt skede som möjligt till den blivande specialisten.

Grundregeln är att STP-psykologen fullföljer specialistkollegium från början till slut i samma grupp. Det är inte möjligt att ta uppehåll och frånvaro hanteras enligt nedan. Byte av kollegium genomförs endast i undantagsfall när särskilda skäl finns och det måste godkännas av studierektor.

Riktlinjerna för närvaro på specialistkollegium är följande:

 • 75 % närvaro - mentorn ansvarar för komplettering inom ramen för befintligt kollegium
 • 50-75 % närvaro - samlingskollegium (1 år, 4 träffar)
 • 0-50 % närvaro - gå om kollegiet

Det är rekommenderat att inleda specialistutbildningen med introduktionskursen, och det är önskvärt att den är examinerad innan specialistkollegiet påbörjas.

Anmälan