Personlig studieplan

Den personliga studieplanen är tänkt att vara ett stöd i din planering av specialistutbildningen. Ju tidigare du fyller i och skickar in den, desto tidigare har vi möjlighet att ge dig vägledning när det gäller valet av kurser och vilken specialitet som verkar mest lämplig osv. Detta för att kunna erbjuda ett stöd bland annat huruvida en kurs kan tillgodoräknas inom din specialitet eller inte redan innan du genomfört den.

För att kunna hjälpa dig att skapa ett bra upplägg för din specialisering ska den personliga studieplanen innehålla information om var du arbetar, vad du har för mål med specialistutbildningen, vilken specialitet du är intresserad av och varför du tycker att den passar. 

För en tydlig stringens i upplägget vill vi veta vilka kurser du är intresserad av att gå, och på vilket sätt du själv motiverar hur du tycker att de ska godkännas som fördjupnings- respektive breddkurs inom din specialitet.

Vet du inte exakt vilka kurser du ska gå kan du istället ange inom vilket/vilka ämnen du tänker dig din ämnesmässiga fördjupning.
Detsamma gäller specialistarbetet. Du kanske inte vet exakt upplägg för det men det är bra om du formulerar i planen inom vilket område du tänker skriva och en idé om frågeställning.
Om du har frågor om ditt specialistarbete maila gärna examinator
Håkan Nyman: hakan.nyman@psykologforbundet.se

Studieplanen mailar du i pdf format till: specialist@psykologforbundet.se

Grundprincipen för kurserna är att fyra av de sex obligatoriska specialistkurserna ska vara fördjupningskurser medan två kurser kan, men inte måste, vara breddkurser. Du kan alltså gå sex fördjupningskurser men max två breddkurser. De kurser som är godkända som specialistkurser är godkända som fördjupningskurser inom vissa specialiteter. Information om vilka specialiteter en kurs är godkänd inom kan du få av kursanordnaren. Det brukar också stå i kursinformationen. Om kursen är godkänd som fördjupningskurs inom din specialitet kan du räkna med att den kommer att godkännas i din studieplan. Är kursen redan godkänd inom specialiteten kommer den alltså att kunna tillgodoräknas utan vidare prövning, förutsatt att kursen var ackrediterad/godkänd då den blivande specialisten gick kursen och att examinationen av kursen inte är äldre än 10 år, vid utfärdandet av den blivande specialistens specialistbehörighet.Val av kurser är beroende av område och inriktning för specialiseringen. Grundprincipen är att fyra av sex specialistkurser ska vara inriktningsspecifika medan två kurser kan vara breddkurser. För att diskutera en kurs relevans inom den aktuella specialistinriktningen rekommenderar vi att man kontaktar en redan befintlig specialist inom inriktningen och för dialog. 
Specialistkansliet arbetar för en uppstramning av inriktningar och kurser. Som ett led i detta kommer numer kursarrangörer behöva ange inom vilken inriktning kursen avser. Ackrediterade kurser inom en specialistinriktning kommer därmed att kunna tillgodoräknas denna inriktning utan vidare prövning, förutsatt att kursen var ackrediterad då den blivande specialisten gick kursen och att examinationen av kursen inte är äldre än 10 år, vid utfärdandet av den blivande specialistens specialistbehörighet.

Om du vill kunna använda en kurs som inte är godkänd som fördjupningskurs inom din specialitet, eller som en breddkurs, så behöver du få en individuell bedömning av studierektor på Specialistutbildningen

En förutsättning för att du ska bli godkänd inom den specialitet du har valt är att du arbetar inom det området. Vi vill att du styrker dina arbetsuppgifter vid ansökan till specialistutbildningen och vid ansökan om specialistbehörighet. En uppföljning och granskning av relevanta arbetsuppgifter och tillräcklig tjänstgöringstid kommer att göras i samband med ansökan om specialistbehörighet. Grundregeln är att arbetet ska vara minst fem år på heltid. Arbetar man således endast till 50 % vill vi se minst tio års arbetslivserfarenhet. Det tar i genomsnitt 8 år att genomföra en specialistutbildning från start till slut enligt våra uppföljningar. Det som ska vara vägledande är vilken typ av arbete man har, och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter man utför. En specialistutbildning tar lång tid och saker kan hända under resans gång. Vid eventuellt byte av arbetsplats, eller om du vill byta specialitet, skickar du in en ny studieplan och redogör för dina nya förutsättningar att tillämpa kunskaper inom specialiteten du valt.

Att ha en specialistmentor är inget krav, men vi rekommenderar det starkt. För att finna en specialistpsykolog (mentor) – kontakta exempelvis lämplig Nationell förening inom Sveriges Psykologförbund, ta kontakt med din lokala förening eller arbetsplatsförening. Möjligen kan du komma i kontakt med specialistpsykolog genom sociala medier eller andra utrymmen för nätverkande. De yrkesverksamma specialisterna har en unik möjlighet att ge råd vad gäller val av specialitet och bedöma relevans vid val av kurser. 

Det finns ännu inte heller något formellt krav på handledning under specialistutbildningen. Yrkesutövningen utgör fundamentet i specialistutbildningen. Handledning utgör ofta ett naturligt integrerat inslag i psykologers yrkesutövning. Därför rekommenderar vi starkt att blivande specialister får handledning på sitt arbete under specialiseringen. Handledningen bör vara inom den specialitet man valt, företrädesvis av en specialistutbildad eller erfaren psykolog.