Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

15 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattande sex heldagar (kl. 9.15-12.30 och kl. 13.30-16.00). De två sista dagarna utgörs av metodkonsultationer utifrån egeninspelade samtal av deltagarnas ärenden. Det är ett krav att själv filma och medföra materialet för uppspelning vid konsultationerna. Kursen är en uppdragsutbildning för Västra Götalandsregionen och kommer äga rum hösten 202.2 Kursdatum: 15–16/9, 10–11/10 samt 21–22/11. Varje utbildningsdag inleds med föreläsning/workshop med varvad teori och övningar i att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk tillämpning av olika metoder för arbete mot delmålen att reducera försvar, reglera maladaptiv hämmande affekt och fördjupa adaptiv affekt, samt åt de olika utmaningar det medför för patient och terapeut. Deltagarna förbereder sig genom att inför föreläsningar/workshops formulera och reflektera över egna utmaningar kopplade till metoderna för arbete mot respektive delmål. Övningar i självreflektion är ett genomgående tema med syfte att öka grad av medvetenhet om egna inre konflikter, affektreglering och psykologiska försvar, specifikt kopplat till att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Metodkonsultationerna förbereds genom strukturerade hemuppgifter utifrån egenfilmade samtal där såväl patientens behov som deltagarens utmaningar klargörs. Konsultationerna syftar till att genom personlig feedback ge ökad grad av skicklighet i tillämpning av metoden liksom ökad grad av medvetenhet om sin egen belägenhet i rollen som affektfokuserad terapeut.

okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
okt
11

11 oktober

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen