Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

16 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning

Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattande sex heldagar (kl. 9.00-11.30 och kl. 12.30-16.00) varav den näst sista kursdagen innehåller en obligatorisk ärendekonsultation. Utbildningen börjar den 16 januari 2023. Varje tillfälle inleds med föreläsning och tid ges för att diskutera hur presenterad teori och metod förhåller sig till deltagares olika förkunskaper och kliniska erfarenheter. Föreläsning varvas därefter med inslag då deltagarna själva praktiskt tillämpar teori och metod för fortlöpande egen integration av kursinnehållet. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad psykoterapeut är återkommande. SAPU välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra som är verksamma inom människovårdande yrken och med kliniska erfarenheter att utgå ifrån vid övningar och vid konsultationen. Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav.

Evidensbaserad psykologisk praktik Kursinnehållet anknyter till Evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) genom att teoretisk kunskap om metod varvas med praktisk träning av psykologiska färdigheter som bland annat innebär att behandlaren tränas i hur man tillsammans med patienten kommer fram till ett gemensamt fokus och mål för behandlingen baserat på patientens problem och förutsättningar. Kursen innehåller även forskningsartiklar om vetenskapligt stöd för metoden. I metaanalyser av affektfokuserade upplevelsebaserade psykoterapier, (Lilliengren et al., 2016), gjordes en genomgång av resultaten från studier publicerade mellan 1978 och 2014. Man fann 28 studier som undersökt 1782 patienter med psykiatriska problem. Diagnoserna var affektiv störning, ångestproblematik, personlighetsyndrom samt patienter med flera svårigheter samtidigt. De affektfokuserade upplevelsebaserade psykoterapierna hade bättre resultat jämför med kontrollgrupp utan behandling, såväl vid avslutad terapi som vid uppföljning, och likvärdiga resultat i jämförelse med andra terapiformer efter avslutad terapi, men förbättringarna bibehölls i högre grad vid uppföljningsmätning jämfört med andra terapiformer. Inomgruppseffekterna för terapierna visade stora förbättringar avseende generella psykiatriska symtom, och minskad depression och ångest (Lilliengren et al., 2016). Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog och/eller psykoterapeut som är specialiserad i affektfokuserad psykoterapi, vid vilken deltagares egna erfarenheter från psykoterapeutiskt arbete presenteras och tas som utgångspunkt för formulering av affektfokus och diskussion kring interventioner. Examination sker i form av närvaro samt genom en individuell och skriftlig uppgift. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer en ytterligare uppgift inom ramen för den skriftliga hemuppgiften. Kursen utvärderas avslutningsvis. 

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W