METODKURS OCH HANDLEDNING FÖR SPECIALISTARBETET

21 mars

Plats: Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND

Kursen AKO534 ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Ett av de obligatoriska momenten i specialistutbildningen är att skriva ett vetenskapligt arbete. Denna kurs syftar till att lägga en stabil grund för att starta upp och genomföra sitt vetenskapliga arbete. Denna kurs är uppdelad på tre digitala kursdagar som syftar till skapa förberedelser för att starta upp och genomföra sitt vetenskapliga arbete. Du kommer utifrån din egna verksamhet att undersöka och reflektera över vilka metoder som kan besvara dina frågeställningar.

Kursen lär ut kunskaper och färdigheter nödvändiga för skrivandet av ett vetenskapligt arbete på specialistnivå. Du tränas även i att bidra till verksamhetsutveckling genom att identifiera intressanta frågeställningar i din verksamhet och välja lämplig vetenskaplig metod för att undersöka dessa. Vidare ger även kursen en introduktion till ämnet epidemiologi, ett område vars metoder hjälper oss att utvärdera frågeställningar när randomisering inte är etiskt försvarbart eller praktiskt möjligt. En valfri fortsättning av kursen ger möjligheten att över tid få handledning i författandet av ditt specialistarbete och kommer finnas tillgänglig under hösten 2023. Ämnen som konceptuell förståelse för kvantitativ statistik, epidemiologi, registerforskning, Meta-analyser och hur man skriver en vetenskaplig artikel avseende på språk och struktur tas upp. Vi går igenom såväl en kvalitativ som en kvantitativ metod och vad som passar till din frågeställning. Vi berör även hur verksamhetsuppföljning kan göras, etiska överväganden, samtycke från en studies deltagare och erbjuder kollegiala diskussioner för att analysera den egna arbetsplatsens möjligheter till implementering av dina lärdomar från kursen. Kursanmälan görs på www.wisemind.se under rubriken "Kursanmälan". Vid frågor kontakta oss gärna info@wisemind.se eller ring oss på: 076-325 49 58.

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
22

22 mars

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
mar
23

23 mars

OBM steg 2

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
mar
27

27 mars

Läkemedel och kognition

Distans. Kursanordnare : Hanna Ljung och Arne Reimers
mar
27

27 mars

Det existentiella samtalet

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala