Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

17 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi samt Pedagogisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. När prestationer uteblir i organisationen pekas oftast individen ut som orsak. Som psykologer förväntas vi kunna ”fixa” till de som gör fel. Att basera analys och åtgärd för en sådan förfrågan på individnivå är ofta bristfälligt och förenklat. Effekterna blir sällan varaktiga då verkligheten är mer komplex. Med systemisk prestationsledning tillför du, i samarbete med andra, ett mätbart värde till organisationen som en fungerande enhet. Förbättring av endast en del av organisationen utan hänsyn till dess sammanhang kan t.o.m. skada organisationen som helhet.

Utbildningen är uppbyggd efter principerna i Performance Based Instructions, där tonvikt ligger på aktivitet; att göra något som man använder i sitt arbete och som är ett värdefullt bidrag till organisationen man jobbar i. Kursen består av föreläsningar, självstudier, gruppövningar, peer-to-peer coaching, handledning från kursledare samt praktisk tillämpning i arbetssituation. Kursens mål Kunskap och förståelse

• Har kännedom om de beteendevetenskapliga kunskaper som ligger till grund för systemisk prestationsledning, bl.a.: Skinner’s operant betingning, Ogden’s fyra fria operanta friheter.

• Har god kännedom om och kan översiktligt beskriva systemiska modeller för prestation; Total Performance System, Behavioral Systems Engineering, Self- Sustaining Performance System, Human Performance System, Behavior Engineering Model och Six Boxes. • Kan definiera vad prestationer är och hur de kopplar till verksamheten.

• Har god förståelse för de faktorer som påverkar prestationer samt kan beskriva hur vi kan analysera och planera de faktorer som påverkar beteenden i organisationer. Färdigheter och förmåga • Har mycket god förmåga att beskriva skillnader mellan beteenden och de outputs beteenden åstadkommer.

• Kan identifiera och analysera orsaker till prestationsproblem • Kan genomföra samtal med en utförare om dennes prestation i syfte att etablera, förbättra eller stödja utförarens prestation.

• Kan utforma en prestationsplan innehållande analys, åtgärdsförslag, tillvägagångssätt och utvärdering. • Kan mäta prestationer. • Kan analysera de hinder och möjligheter att för egen del genomföra den systemiska intervention som är den här kursens examinationsuppgift. Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kan besluta om vilka problem som är värda att lösa. • Kan värdera vilken lösning som kommer att hjälpa till att lösa analyserat prestationsproblem.

• Kan bedöma vilken lösning för att lösa analyserat prestationsproblem som både är praktiskt genomförbar och ekonomiskt rimlig.

För mer information om kursen och möjlighet till anmälan: https://psykologpartners.se/utbildning/specialistkurs-psykologen-som-forandringsledare__536463/

 information om kursinnehåll och anmälan

maj
23

23 maj

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY (RO-DBT)

Stockholm och Digitalt Kursanordnare : WISEMIND
aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen